Institutionen för moderna språk

Litteratur- och kulturforskning

Professor M. A. Packalén Parkmans forskningsverksamhet är huvudsakligen ägnad polsk litteratur, särskilt polsk modern poesi, men även polsk prosa, med särskild tonvikt på new-speak, författarroller och litterär förankring i romantik och modernism samt komparativa studier av polsk och svensk litteratur. Aktuell forskning gäller huvudsakligen kvinnobilden i den polska litteraturen under 1980- och 90-talen, med tonvikt på bilden av ”Matka Polka” (”Moder Polen”) och moderskapet under de senaste tre årtiondenas kvinnliga identitetssökande, men också diskrepansen mellan gamla förväntningar på och nya roller för kvinnan och det kvinnliga i modern polsk litteratur och bloggar.

Professor Ingrid Maier undersöker (tillsammans med Dr Claudia Jensen, University of Washington, Seattle) förhistorien till den första ryska teatern, som grundades under tsar Alexej Michajlovičs tid och som existerade från 1672 till hans död (1676). Forskningen fokuserar på den kulturtransfer från Västeuropa till Ryssland som ägde rum på teaterns område.

PhD, docent Julie Hansen disputerade med en avhandling om galenskapstemat i de ryska symbolisternas teoretiska och skönlitterära verk. Hon har publicerat artiklar om bl.a. symbolism, exillitteratur och flerspråkighet i litterära texter och arbetar just nu på en monografi, finansierad av Vetenskapsrådet, om minnestemat i skildringar av kommunisttiden i nutida prosa från Öst- och Centraleuropa.

Daniela Assenova, doktorand i bulgariska, studerar inom ramen för sin doktorsavhandling receptionen av den bulgariska litteraturen utifrån kontexten av Nobelpriset i litteratur. Forskningen bygger på de fyra bulgariska författarna (Penčo Slavejkov, Ivan Vazov, Ivan Grozev och Elisaveta Bagrjana) som blev nominerade under åren 1901–1962, och fokuserar på två frågor: vilken effekt har Nobelpriset i litteratur för spridningen av den bulgariska litteraturen och hur har utvecklingen av slavistiken i Sverige påverkat synen på den bulgariska litteraturen.

FD My Svensson disputerade 2015 på en avhandling med titeln Det andra Polen. Förorten i polsk kultur efter 2000. Avhandlingen studerar den kulturella våg som uppstod i Polen kring år 2000. Den gemensamma nämnaren för verken i denna våg är platsen där de utspelas: blokowiska, betongförorterna – en rest från det forna kommunistsystemet. Numera sysslar My Svensson med polsk film och litteratur, bland annat reseskildringar, kulturutbyten, rumsliga aspekter av litteraturen och filmen.

Doktorand Mattias Jansson skriver doktorsavhandling om språkliga minoriteter i dagens norra och nordöstra Polen och deras historiska position i brytpunkten mellan de polska och tyska samhällena.

Doktorand Eva Nygren arbetar på en avhandling om det katalogiserade polskspråkiga materialet i Skoklosters Polonica-samling.