Kursplan för Introduktionskurs i italienska A12

Introductory Course in Italian A12

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JT002
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Italienska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Introduktionskurs i italienska A11 eller Introduktionskurs i italienska A 111.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-04-15 och senast reviderad 2006-12-07.

Mål

Kursens syfte är att fördjupa den muntliga och skriftliga språkfärdigheten i italienska, ge en orientering om kultur och samhällsliv i Italien samt introducera textstudiet.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha utökat sina kunskaper i italienskans grammatik, ordförråd och fraseologi
• ha förvärvat en viss förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på italienska
• ha vissa kunskaper om Italiens kultur, litteratur och samhällsliv

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:
Delkurs 1. Text med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 (7,5 hp)
Genomgång av den italienska grammatikens grunder. Orientering om kultur och samhällsliv i Italien på basis av enklare texter. Övningar i grammatik, vokabulär och fraseologi. Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

• ha utvecklat sina kunskaper i italienskans grammatik, ordförråd och fraseologi
• ha kunskaper om Italiens kultur och samhällsliv
• ha en viss förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Delkurs 2. Text med muntlig och skriftlig språkfärdighet 2 (7,5 hp)
Fortsatt genomgång av den italienska grammatikens grunder. Övningar i grammatik, vokabulär och fraseologi på basis av en enkel text. Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ytterligare ha utvecklat sina kunskaper i italienskans grammatik, ordförråd och fraseologi
• kunna översätta enklare meningar till och från italienska
• ytterligare ha utvecklat sin förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker skriftligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs normalt att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Övriga föreskrifter

Kursen ges normalt på halvfart med start på vårterminen. Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Italienska A, Italienska A 112 eller Italienska A 212.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2007

Delkurs 1. Text med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 (7,5 hp)

 • Edström, Tore; Hedenquist, Jan-Anders; Forsgren, Mats Modern italiensk grammatik.

  4. uppl.: Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mazetti, Alberto; Falcinelli, Marina; Servadio, Bianca Qui Italia : corso di lingua italiana per stranieri : primo livello : 1 lingua e grammatica

  cop. 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Prete, D.; Sassola, P. - L. Primo corso (Italienska för gymnasiet)

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendium (köps på exp.)

Delkurs 2. Text med muntlig och skriftlig språkfärdighet 2 (7,5 hp)

Kompendium (köps på exp.)

ORDBÖCKER:

Dessutom rekommenderas:

 • Zingarelli, Nicola Lo Zingarelli minore : vocabolario della lingua italiana.

  12. ed. minore: Bologna: Zanichelli, 1994

  Se bibliotekets söktjänst