Kursplan för Introduktionskurs i spanska A12

Introductory Course in Spanish A12

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP003
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Spanska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Introduktionskurs i spanska A 11.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-05-31 och senast reviderad 2006-11-16.

Mål

Utbildningen syftar till att fördjupa den muntliga och skriftliga språkfärdigheten i spanska, ge en orientering om kultur och samhällsliv i den spansktalande världen samt introducera litteraturstudiet.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha utökat sina kunskaper i spanskans grammatik, ordförråd och fraseologi
• ha förvärvat en viss förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på
spanska
• ha vissa kunskaper om den spansktalande världens kultur och samhällsliv

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Text med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 (7,5 hp)

Genomgång av den spanska grammatikens grunder. Orientering om kultur och samhällsliv i den spansktalande världen på basis av enklare texter. Övningar i grammatik, vokabulär och fraseologi. Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha utvecklat sina kunskaper i spanskans grammatik, ordförråd och
fraseologi
• ha kunskaper om den spansktalande världens kultur och samhällsliv
• ha en viss förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Delkurs 2. Text med muntlig och skriftlig språkfärdighet 2 (7,5 hp)

Fortsatt genomgång av den spanska grammatikens grunder. Övningar i grammatik, vokabulär och fraseologi på basis av en enkel skönlitterär text. Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ytterligare ha utvecklat sina kunskaper i spanskans grammatik, ordförråd
och fraseologi
• kunna översätta enklare meningar till och från spanska
• ytterligare ha utvecklat sin förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• ha förvärvat en viss kännedom om den spanska litteraturen

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker skriftligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs normalt att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Spanska A, Spanska A 211 eller A 212.
Kursen ges normalt på halvfart med start på vårterminen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2007

Delkurs 1. Text med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1

Delkurs 2. Text med muntlig och skriftlig språkfärdighet 2

Ordbok:

 • Benson, Ken; Strandvik, Ingemar; Santos Melero, María Esperanza Norstedts spanska ordbok : spansk-svensk, svensk-spansk : [127.000 ord och fraser]

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Se bibliotekets söktjänst