Kursplan för Italienska B

Italian B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JT003
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Italienska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Minst 14 p/21 hp på Italienska A 1, vari ska ingå delkurs 1.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet, 210/240/270/300/330 högskolepoäng, som specialisering. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionens utbildningsnämnd 1977-05-13 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2002-05-23 och reviderad 2006-12-07.

Mål

Kursens syfte är att öka den skriftliga och muntliga språkfärdigheten samt att fördjupa litteraturstudiet. Målet är vidare att ge kunskaper inom de språk- och kulturvetenskapliga områdena.

Efter avslutad kurs ska studenten

• i tal och skrift kunna uttrycka sig sammanhängande och med säkerhet
• ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i italiensk språkvetenskap för att kunna analysera språkligt material
• ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i italiensk litteraturvetenskap för att kunna analysera texter
• ha fördjupade kunskaper i Italiens historia och samhällsförhållanden

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)
Översättning från svenska till italienska. Undervisningen anpassas till vad som rimligen kan inhämtas av vokabulär, grammatik och stilistik genom studium av texterna i delkurserna 1900-talslitteratur och Italiens kultur och samhälle. Systematiska övningar i italiensk grammatik. Skriftligt prov i översättning från svenska till italienska.

Efter avslutad kurs ska studenten

• väl behärska mer komplexa strukturer i italienskan för att kunna översätta svensk text till italienska
• kunna använda ett mer avancerat italienskt ordförråd
• vara väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och italienskt språkbruk

Delkurs 2. Språkvetenskap I (7,5 hp)
Språkvetenskapens mål och metoder. Översikt över italienska språkets historia (fonetik, morfologi, syntax, vokabulär).
Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna redogöra för huvuddragen i det italienska språkets historia
• ha viss kännedom om det italienska språkets dialekter och regionala varianter
• ha viss kännedom om språkvetenskapens historia
• kunna redogöra för några av den moderna språkvetenskapens centrala teorier
• kunna använda vissa språkvetenskapliga begrepp och metoder för att analysera språkligt material

Delkurs 3. 1900-talslitteratur (7,5 hp)
Introduktionsföreläsningar i 1900-talets italienska litteraturhistoria. Genomgång av skönlitterära verk från 1900-talet till ett omfång av ca 1 600 sidor. 1900-talets italienska litteraturhistoria studeras med särskild hänsyn till de litterära riktningarna och de lästa författarna. Texterna studeras från såväl språklig som litterär synpunkt. Förmågan till analys av litterär text tränas, liksom den muntliga framställningsförmågan. Varje studerande fullgör inom ramen för kursen två självständiga uppgifter: en muntlig och en skriftlig. Den skriftliga redovisas i form av en mindre uppsats om ca 4 sidor.
Skriftlig och muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

• i såväl muntlig som skriftlig form kunna analysera grundläggande språkliga, litterära och innehållsmässiga aspekter av en text
• ha skrivit en mindre uppsats på italienska
• kunna sätta in de lästa verken i ett litteratur- och kulturhistoriskt sammanhang samt kunna identifiera vissa av 1900-talets litterära strömningar och vara förtrogen med samhälleliga förhållanden
• ha viss förmåga att göra en litteraturvetenskaplig analys av de lästa verken

Delkurs 4. Italiens kultur och samhälle (7,5 hp)
Studium av Italiens historia från Antiken till 1815 och dess betydelse för kulturella och sociala förhållanden i dagens Italien. Kontinuerlig genomgång av ca 500 sidor text. Den studerande fullgör inom ramen för delkursen en självständig uppgift, som redovisas i form av en PM om ca 6 sidor.
Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

• ha kännedom om Italiens äldre historia
• kunna redogöra för och ge en historisk bakgrund till kulturella strömningar och sociala förhållanden i dagens Italien
• ha redovisat sina kunskaper i en självständig skriftlig uppgift

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt samt genom fortlöpande bedömning (se under respektive delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 21 högskolepoäng, vari ska ingå delkurs 1.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser andra terminens studier i ämnet italienska. Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Övriga föreskrifter

Kursen ges normalt på vårterminen.

För tillträde till fortsättningskurs Italienska C krävs genomgången baskurs Italienska A 1 och minst 21 högskolepoäng på fortsättningskurs Italienska B, vari ska ingå delkurs 1 och 2.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2007

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (5 poäng)

 • Patota, Giuseppe Grammatica di riferimento dell'italiano contemporaneo

  Novara: Garzanti linguistica, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. 1900-talslitteratur (5 poäng)

1900-talet

Delkurs 3. Språvetenskap (5 poäng)

 • Berruto, Gaetano. Corso elementare di linguistica generale

  Nuova ed.: Milano: UTET Universita, c2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 4. Italiens kultur och samhälle (5 poäng)

Kompendier (köps på exp.)

Ordböcker:

Dessutom rekommenderas: