Kursplan för Bulgariska II

Bulgarian, Basic Course II

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 15 högskolepoäng
  • Kurskod: 5BU002
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2006-12-07
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 27, 2007
  • Behörighet: Bulgariska I
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det bulgariska språket och viss kännedom om bulgarisk litteratur och bulgarisk realia.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det bulgariska språket
• ha viss kännedom om bulgarisk litteratur och bulgariska realia
• ha ökad säkerhet i användningen av relevanta språkliga hjälpmedel

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Delkursen innehåller moment för träning av den bulgariska formläran och syntaxen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna översätta från svenska till bulgariska och omvänt med inriktning främst på vardagsspråkets ordförråd
• kunna i ökad utsträckning tala och uppfatta bulgariska.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen (muntlig språkfärdighet) och genom ett skriftligt slutprov (skriftlig språkfärdighet).


Delkurs 2. Text, 3 hp
Delkursen innehåller genomgång av texter. I textkursen ingår 30 normalsidor bulgarisk skön- och facklitteratur efter fastställd lista.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha en viss kännedom om bulgarisk litteratur

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen eller genom skriftligt alternativt muntligt slutprov.

Delkurs 3. Realia, 4,5 hp
Delkursen innehåller en grundläggande genomgång av Bulgariens historia, politiska förhållanden och geografi samt av slaviska folk och språk.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha grundläggande kännedom om Bulgariens historia, politiska förhållanden och geografi
• ha viss kännedom om slaviska folk och språk

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt slutprov.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på delkurser motsvarande mer än hälften av kursens poäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser andra terminens studier (på halvfart) i ämnet bulgariska.

Övriga föreskrifter

Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.