Kursplan för Bulgariska B

Bulgarian B

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 30 högskolepoäng
  • Kurskod: 5BU003
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2007-01-18
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 27, 2007
  • Behörighet: Minst 22,5 hp från Bulgariska I och II
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Mål

Utbildningen syftar till att i förhållande till baskursen Bulgariska II ge ökad praktisk språkfärdighet samt ökade kunskaper om bulgariska språket och litteraturen.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha uppnått ökad praktisk språkfärdighet
• ha förvärvat ökade kunskaper om bulgariska språket och litteraturen

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet och fonetik, 7,5 hp
Delkursen innehåller övningar i att tala och uppfatta bulgariska samt den bulgariska fonetikens grunder.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• kunna använda språket aktivt i enkla samtal
• kunna göra muntliga referat
• ha kännedom om fonetisk terminologi
• ha grundläggande insikter i bulgarisk fonetik och fonologi
• ha kännedom om relationen mellan ortografi och fonemsystem

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande examination och genom skriftligt slutprov.

Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp
Delkursen innehåller formlära och syntax.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna översätta vardagliga texter från svenska till bulgariska
• ha kännedom om huvuddragen i en beskrivande bulgarisk grammatik

Kunskapskontroll sker genom skriftligt slutprov.

Delkurs 3. Text, 7,5 hp
Delkursen innehåller texter som ger såväl fördjupade språkliga kunskaper som ökad kännedom om bulgarisk litteratur och bulgariska samhällsförhållanden.
I delkursen ingår ca 100 normalsidor skönlitteratur och fackbetonad text.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha uppnått god förmåga att tillgodogöra sig bulgarisk originaltext av varierande komplexitet och att översätta till idiomatisk svenska
• kunna redogöra för och diskutera texternas innehåll och i viss mån stil samt kunna relatera till relevanta kontexter
• väsentligt ha utökat sitt aktiva och passiva ordförråd

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 4. Litteraturhistoria, 7,5 hp
Delkursen innehåller en översikt över den bulgariska litteraturhistorien samt läsning av två bulgariska verk i svensk översättning.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• översiktligt kunna redogöra för huvuddragen i den bulgariska litteratur- och kulturhistorien
• ha grundläggande kännedom om centrala författarskap och verk
• ha bekantat sig med litterära texter av olika genrer

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser tredje terminens studier i ämnet bulgariska.

Övriga föreskrifter

Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.