Kursplan för Spanska A

Spanish A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP004
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Spanska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Sv B/Sv2 B och Sp C-språk kurs B/steg 3.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet, 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp), dels i inriktningen med spanska, dels som specialisering. Den ingår i grundskollärarprogrammet 4-9, 270 hp, och gymnasielärarprogrammet, 300 hp. Den ingår även i ekonomprogrammet, internationella inriktningar, 270 hp. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionens utbildningsnämnd 1977-05-13 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16.

Mål

Utbildningen är huvudsakligen inriktad på språkfärdighetsträning och syftar till att lägga en säker grund för den praktiska användningen av spanska. Färdigheten ska omfatta god förståelse av enklare spansk normalprosa och vardagligt talspråk, samt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på spanska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• i tal och skrift kunna uttrycka sig klart och tydligt på spanska
• kunna redogöra för huvuddragen i de spanskspråkiga ländernas historia,
geografi och samhällsförhållanden
• kunna läsa, förstå och analysera spanskspråkig skönlitteratur och
sakprosa
• självständigt kunna söka information med hjälp av olika medier

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (9 hp)
Föreläsningar över grammatiska termer och begrepp. Översättningsövningar och systematiska genomgångar av den spanska grammatikens huvuddrag.
Skriftligt prov i grammatik och ordkunskap.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• behärska de vanligaste termerna inom modern grammatik för att kunna
utföra en analys av svenska och spanska satser
• behärska de grundläggande grammatiska strukturerna i spanskan för att
kunna översätta från svenska till spanska
• kunna använda ett centralt spanskt ordförråd
• känna till grundläggande skillnader och likheter mellan svenskt och
spanskt språkbruk

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet (6 hp)
Föreläsningar över den allmänna och den spanska fonetikens huvuddrag: spanskans fonem, fonetiska tecken, intonationstyper och fonologiska processer samt något om regionala avvikelser från standarduttalet. Samtalsövningar med anknytning till allmänna ämnen och aktuella händelser.
Skriftligt prov i fonetik och fortlöpande muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• behärska de viktigaste svenska och spanska fonetiska termerna
• ha god kännedom om spanskans fonem
• kunna beskriva och analysera svenskt och spanskt tals prosodiska
egenskaper
• behärska det internationella fonetiska alfabetet (IPA)
• kunna redogöra för skillnader mellan svenskt och spanskt uttal
• kunna uttrycka sig på ett tydligt och sammanhängande sätt på spanska
• kunna framföra korta muntliga redogörelser på spanska
• kunna delta i diskussioner på spanska

Delkurs 3. Text (9 hp)
Intensiv träning av språkfärdigheten på basis av ca 800 sidor modern skönlitteratur samt ett antal sakprosatexter som belyser samhällsförhållanden i de spanskspråkiga länderna. Kontinuerlig textgenomgång under lärares ledning. Övningar i fri skriftlig och muntlig produktion, främst i form av resuméer och referat i anslutning till textgenomgången.
Skriftlig och muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• behärska vokabulären och grammatiken i de studerade texterna
• kunna redogöra för och diskutera innehållet i de lästa texterna samt ha
viss kännedom om de olika författarna
• kunna relatera de lästa texterna till varandra utifrån ett
innehållsmässigt, språkligt och litteraturhistoriskt perspektiv
• kunna göra enklare analyser av skönlitterära texter

Delkurs 4. Kultur och samhälle (6 hp)
Föreläsningar över Spaniens och Latinamerikas historia, geografi, kultur och samhällsförhållanden.
Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för huvuddragen i de spanskspråkiga ländernas historia
• kunna redogöra för de spanskspråkiga ländernas geografi
• kunna redogöra för de spanskspråkiga ländernas politiska förhållanden
och vara insatt i aktuella samhällsfrågor

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 18 högskolepoäng, vari ska ingå delkurs 1.
För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser första terminens studier i ämnet spanska. För ämnesfördjupning till kandidatexamen krävs ytterligare 60 högskolepoäng (Spanska B och Spanska C) varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.
För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver 30 högskolepoäng (Romanska språk, Spanska D 1) och till filosofie masterexamen ytterligare 60 högskolepoäng (Romanska språk, Spanska D 2 och Spanska E).

Övriga föreskrifter

Samtliga studerande genomgår vid studiernas början ett diagnostiskt prov. Med ledning av detta prov ges studierådgivning. Under de första veckorna uppmärksammas studietekniska frågor.

För tillträde till fortsättningskurs Spanska B krävs minst 22 högskolepoäng på baskurs Spanska A, vari ska ingå delkurs 1.

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Introduktionskurs i spanska A 11 eller A 12, Spanska A 2 eller Spanska A 211 eller A 212.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2007

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet

 • Lundström-Holmberg, Eva; Trampe, Peter af Elementär fonetik : en kurs i artikulatorisk fonetik

  [Ny utg.]: Lund: Studentlitteratur, 1987

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendier (köps på expeditionen)

Delkurs 3. Text

Kompendier (köps på expeditionen)

Delkurs 4. Kultur och samhälle

Ordböcker:

 • Benson, Ken; Strandvik, Ingemar; Santos Melero, María Esperanza Norstedts spanska ordbok : spansk-svensk, svensk-spansk : [127.000 ord och fraser]

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom rekommenderas:

 • Diccionario clave : diccionario de uso del español actual

  Boadilla del Monte: Ediciones SM, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Diccionario Salamanca de la lengua española

  Madrid: Español Santillana Universidad de Salamanca, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Galimberti Jarman, Beatriz; Russell, Roy The Oxford Spanish dictionary = Gran diccionario Oxford

  3. ed edited by Carol Styles Carvajal, Jane Horwood: Oxford: Oxford U.P., 2003

  Se bibliotekets söktjänst