Kursplan för EG-/EU-franska A211

French with Special Reference to EC-Law A211

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Sv B/Sv2 B och Fr lägst C-språk kurs B/steg 3.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsstyrelsen 1993-06-03 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Mål

Kursens syfte är god läsförståelse av facklitteratur samt viss förmåga att tala och skriva franska. En textkurs med i huvudsak specialinriktad sakprosa ligger till grund för inlärningen.

Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna förstå fackspråklig EU-inriktad talad franska
• kunna läsa och förstå texter av specialinriktad EU- fackprosa
• kunna på franska redogöra för EUs historia och verksamhet
• i tal och skrift kunna uttrycka sig klart och tydligt på franska

Innehåll

a) Studium av 100-150 sidor text, i huvudsak bestående av EU-sakprosa. Vid läsningen av texterna uppmärksammas förutom innehållet grammatik, vokabulär och fraseologi. Den muntliga språkfärdigheten övas.
b) Studium av EUs historia och aktuella verksamhet på franska.
c) Systematisk genomgång av den franska grammatikens huvuddrag. Den skriftliga språkfärdigheten övas.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter (uppsats) och kontinuerlig bedömning. En tvågradig betygsskala tillämpas: Godkänd och Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Franska A, Introduktionskurs i franska A 11 eller A 12, Fackspråklig kurs i franska A 111 eller Franska A 211 för naturvetare och teknologer.
Kursen ges normalt på kvartsfart.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2007

Lindgren, Charlotte; Andersson, Carina : Kompendium i fransk grammatik för studenter i EG-/EU-franska och Franska för naturvetare och teknologer Uppsala, 2008 (finns i Ping Pong)

ORDBÖCKER:

 • Mangold, Jacques Norstedts stora svensk-franska ordbok : Le grand dictionnaire suédois-fran ais de Norstedts.

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom rekommenderas:

 • Wall, Kerstin Bonniers franska grammatik

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier utbildning, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bouvier, Marcel Svensk-fransk och fransk-svensk juridisk ordbok : Dictionnaire juridique, suédois-français et français-suédois

  Stockholm: Språktjänst, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

 • Enwall, Jeanni; Lötmarker, Ruth Fransk-svensk ordbok

  Stockholm: Natur och kultur, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gourdon, Roger; Jallad, Daniel de Svensk-fransk fackordbok med EU-inriktning

  [Ny, omarb. uppl.]: Lund: Studentlitteratur, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lexique des termes juridiques Guillien, Raymond; Montagier, Gabriel; Vincent, Jean; Guinchard, Serge; Boyer, Laurent

  15. éd.: Paris: Dalloz, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lötmarker, Ruth; Pioud, Gérard Fransk svensk fackordbok : handel, ekonomi, juridik, förvaltning.

  Stockholm: Natur och kultur, 1986

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lötmarker, Ruth; Pioud, Gérard Svensk-fransk fackordbok : handel, ekonomi, juridik, förvaltning.

  Stockholm: Natur och kultur, 1984

  Se bibliotekets söktjänst

 • Prismas stora franska ordbok : fransk-svensk, svensk-fransk: [85000 uppslagsord och fraser]

  Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Se bibliotekets söktjänst