Kursplan för Franska B1

French B1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR022
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Minst 14 p/21 hp på Franska A1, vari ska ingå delkurs 1, eller Franska A2, vari ska ingå delkurs 1 eller delkurserna 3 och 4.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet, 210/240/270/300/330 hp, som specialisering. Den ingår även i grundskollärarprogrammet 4-9, 270 hp, och gymnasielärarprogrammet, 300 hp. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionens utbildningsnämnd 1977-05-13, senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-05-18 och 2006-11-16.

Mål

Utbildningen syftar till att öka den skriftliga och muntliga språkfärdigheten samt att fördjupa litteraturstudiet. Målet är vidare att ge kunskaper inom ett eller flera områden som väljs med hänsyn till den studerandes intresseinriktning och val av ämne för examensarbetet på C-nivå.
Efter avslutad kurs ska studenten:

• i tal och skrift kunna uttrycka sig sammanhängande och med säkerhet
• ha fördjupade kunskaper i Frankrikes historia, geografi och
samhällsförhållanden
• ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i fransk språkvetenskap
för att kunna analysera språkligt material
• ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i fransk
litteraturvetenskap för att kunna analysera texter

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)
Översättning från svenska till franska. Systematiska övningar i fransk grammatik. Undervisningen anpassas till vad som rimligen kan inhämtas av vokabulär, grammatik och stilistik genom studium av särskilt texterna i delkursen Modern text och kultur.
Skriftligt prov i översättning från svenska till franska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• väl behärska mer komplexa strukturer i franskan för att kunna översätta
svensk text till franska
• kunna använda ett mer avancerat franskt ordförråd
• vara väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och
franskt språkbruk

Delkurs 2. Modern text och kultur (7,5 hp)

Introduktionsföreläsningar i 1900-talets franska litteraturhistoria. Studium av representativa texter från 1900 - och 2000-talen till ett omfång av ca 1400 sidor. Texterna studeras från såväl språklig som litterär synpunkt. Kulturella aspekter uppmärksammas och diskuteras för att bl.a. uppöva den muntliga framställningsförmågan. Varje studerande fullgör inom ramen för kursen två självständiga uppgifter: en muntlig och en skriftlig. Den skriftliga redovisas i form av en mindre uppsats om ca 4 sidor, som genom ämnesval och krav på utformning ska förbereda den studerande för examensarbetet på C-nivån.


Efter avslutad kurs ska studenten:

• i såväl muntlig som skriftlig form kunna analysera grundläggande
språkliga, litterära och innehållsmässiga aspekter av en text
• ha skrivit en mindre uppsats på franska utformad så att den förbereder
studenten för examensarbetet på C-nivån
• kunna sätta in de lästa verken i ett litteratur- och kulturhistoriskt
sammanhang samt kunna identifiera vissa av 1900- och 2000-talens
litterära strömningar och vara förtrogen med samhälleliga förhållanden
• ha viss förmåga att göra en litteraturvetenskaplig analys av de lästa
verken

Skriftlig och muntlig examination.

Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 hp)

Språkvetenskapens mål och metoder. Översikt över franska språkets historia (fonetik, morfologi, syntax, vokabulär).
Skriftlig examination

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för huvuddragen i det franska språkets historia
• ha viss kännedom om språkvetenskapens historia
• kunna redogöra för några av den moderna språkvetenskapens centrala
teorier
• kunna använda vissa språkvetenskapliga begrepp och metoder för att
analysera språkligt material

Delkurs 4. 1600-, 1700- och 1800-talslitteratur (7,5 hp)

Inledande litteraturhistorisk översikt följd av textbehandling. Studium av representativa texter från 1600-, 1700- och 1800-talen till ett omfång av ca 1000 sidor. Litteraturhistorien studeras med särskild hänsyn till de litterära riktningar och författare som läses. Texterna studeras från såväl språklig som litterär synpunkt. Skillnaderna mellan klassisk och modern franska uppmärksammas.
Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• med utgångspunkt från de studerade 1800-talstexterna ha utökat sitt
aktiva ordförråd och sin stilistiska förmåga
• ha tillägnat sig de grundläggande kunskaper i klassisk franska med
avseende på syntax och vokabulär som krävs för att kunna läsa litteratur
från 1600- och 1700-talen
• kunna sätta in de lästa verken i ett litteratur- och kulturhistoriskt
sammanhang samt kunna identifiera utmärkande drag för respektive
författare och/eller litterär strömning
• ha viss förmåga att göra en litteraturvetenskaplig analys av de lästa
verken

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp, vari ska ingå delkurs 1.
För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser andra terminens studier i ämnet franska. För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen krävs ytterligare 30 hp (Franska C 1) varav ett självständigt arbete om 15 hp. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver 30 hp (Romanska språk, Franska D 1) och till filosofie masterexamen ytterligare 60 hp (Romanska språk, Franska D2 och Franska E).

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Franska C 1 krävs genomgången baskurs Franska A och minst 22,5 hp på fortsättningskurs Franska B 1, vari ska ingå delkurs 1 och 2.
Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Franska B 3.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2007

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 poäng; obligatorisk)

Dessutom rekommenderas:

Delkurs 2. Modern text och kultur (7,5 poäng)

 • Aubenas, Florence Le quai de Ouistreham

  Broché points, ISBN: 978-2757824443,

  Obligatorisk

 • Condé, Maryse Traversée de la mangrove

  Paris: Gallimard, Folio, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

 • Duras, Marguerite L'amant

  Paris: Minuit, 1984

  Se bibliotekets söktjänst

 • Proust, Marcel Compagnon, Antoine À la recherche du temps perdu. : 1 Du côté de chez Swann

  [Éd. nouv.]: Paris: Gallimard, 1989

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur:

 • Lecherbonnier, Bernard Littérature XXe siècle : textes et documents : livre du professeur.

  Paris: Nathan, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 poäng; valfri)

Delkurs 4. 1600-, 1700- och 1800-talslitteratur (7,5 poäng; valfri)

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur:

 • Prigent, Michel; Darmon, Jean-Charles; Delon, Michel Histoire de la France littéraire. : XVIIe-XVIIIe siècle Classicismes

  Paris: PUF, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Prigent, Michel; Berthier, Philippe; Jarrety, Michel Histoire de la France littéraire. : XIXe-XXe siècle Modernités

  Paris: PUF, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

Ordböcker:

 • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre Larousse de la langue française : lexis

  Dernière éd. (rev. et corr.): Paris: Larousse, 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le petit Larousse : grand format.

  [Éd.]1995: Paris: Larousse, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Norstedts stora franska ordbok : fransk-svensk, svensk-fransk : [142.000 ord och fraser] Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille; Thiel, Mathias; Wiman, Mona

  2. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2009

  Se bibliotekets söktjänst