Kursplan för Polska II

Polish II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PL001
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Polska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Polska I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-25 och senast reviderad av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det polska språket och viss kännedom om polsk litteratur och polsk realia.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det polska språket
• ha viss kännedom om polsk litteratur och polska realia

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Delkursen innehåller moment för träning av den polska formläran och syntaxen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna översätta från svenska till polska och omvänt med inriktning främst på vardagsspråkets ordförråd
• kunna i ökad utsträckning tala och uppfatta polska.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen (muntlig språkfärdighet) och genom ett skriftligt slutprov (skriftlig språkfärdighet).

Delkurs 2. Text, 3 hp
Delkursen innehåller genomgång av texter. I textkursen ingår 30 normalsidor polsk skön- och facklitteratur efter fastställd lista.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha en viss kännedom om polsk litteratur

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen eller genom skriftligt alternativt muntligt slutprov.

Delkurs 3. Realia, 4,5 hp
Delkursen innehåller en grundläggande genomgång av Polens historia, politiska förhållanden och geografi samt av slaviska folk och språk.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha grundläggande kännedom om Polens historia, politiska förhållanden och geografi
• ha viss kännedom om slaviska folk och språk

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt slutprov.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser andra terminens studier (på halvfart) i ämnet polska. För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen med huvudområde Polska krävs ytterligare 90 högskolepoäng (Polska B, Polska C och Polska D) varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen med huvudområde Slaviska språk krävs därutöver ytterligare 30 högskolepoäng i ämnet.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2007

Delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet:

Allmänna handböcker, grammatikor m.m. se under POLSKA I.

Delkurs 2. Text:

 • Golkowski, Marek Gdybym znal dobrze jezyk polski... : Wybór tekstów z cwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców

  2. wyd., popr. i uzup.: Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gruszczynski, Wlodzimierz; Gruszczynska, Ewa; Ilke, Lennart Opowiadania polskie XIX i XX wieku : (wybór tekstów dla studiujacych jezyk polski)

  Uppsala: Univ., 1994

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 3: Realia: