Institutionen för moderna språk

Kursplan för Polska B

Polish B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PL002
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Polska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Minst 15 p/22,5 hp på Polska I+II.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-25 och senast reviderad av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Mål

Utbildningen syftar till att i förhållande till baskursen Polska II ge ökad praktisk språkfärdighet samt ökade kunskaper om polska språket och litteraturen.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha uppnått ökad praktisk språkfärdighet
• ha förvärvat ökade kunskaper om polska språket och litteraturen

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet och fonetik, 7,5 hp
Delkursen innehåller övningar i att tala och uppfatta polska samt den polska fonetikens grunder.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• kunna använda språket aktivt i enkla samtal
• kunna göra muntliga referat
• ha kännedom om fonetisk terminologi
• ha grundläggande insikter i polsk fonetik och fonologi
• ha kännedom om relationen mellan ortografi och fonemsystem

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande examination och genom skriftligt slutprov.

Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp
Delkursen innehåller formlära och syntax.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna översätta vardagliga texter från svenska till polska
• ha kännedom om huvuddragen i en beskrivande polsk grammatik

Kunskapskontroll sker genom skriftligt slutprov.

Delkurs 3. Text, 7,5 hp
Delkursen innehåller texter som ger såväl fördjupade språkliga kunskaper som ökad kännedom om polsk litteratur och polska samhällsförhållanden.
I delkursen ingår ca 100 normalsidor skönlitteratur och fackbetonad text.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha uppnått god förmåga att tillgodogöra sig polsk originaltext av varierande komplexitet och att översätta till idiomatisk svenska
• kunna redogöra för och diskutera texternas innehåll och i viss mån stil samt kunna relatera till relevanta kontexter
• väsentligt ha utökat sitt aktiva och passiva ordförråd

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 4. Litteraturhistoria, 7,5 hp
Delkursen innehåller en översikt över den polska litteraturhistorien samt läsning av två polska verk i svensk översättning.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• översiktligt kunna redogöra för huvuddragen i den polska litteratur- och kulturhistorien
• ha grundläggande kännedom om centrala författarskap och verk
• ha bekantat sig med litterära texter av olika genrer

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser tredje terminens studier i ämnet polska.
För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen med huvudområde Polska krävs ytterligare 60 högskolepoäng (Polska C och Polska D) varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen med huvudområde Slaviska språk krävs därutöver ytterligare 30 högskolepoäng i ämnet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2007

Delkurs 1. Allmän och polsk fonetik:

Packalén, M. A., Polsk fonetik, Sammanställning av uttalsnormer för det polska vokal- och konsonantsystemet, Slaviska institutionen, Uppsala universitet 1999 (stencil).

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet:

 • Galyga, Danuta Ach, ten jezyk polski! : podrecznik do nauki jezyka polskiego : cwiczenia komunikacyjne dla grup poczatkujacych

  Kraków: Universitas, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Szelc-Mays, Magdalena Cos wam powiem - : podrecznik do nauki jezyka polskiego : cwiczenia komunikacyjne dla grup srednich

  2. wyd.: Kraków: Universitas, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 3. Skriftlig språkfärdighet:

Delkurs 4. Text:

 • Gruszczynski, Wlodzimierz; Gruszczynska, Ewa; Ilke, Lennart Opowiadania polskie XIX i XX wieku : (wybór tekstów dla studiujacych jezyk polski)

  Uppsala: Univ., 1994

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 5. Litteraturhistoria:

 • Milosz, Czeslaw Historia literatury polskiej do roku 1939

  Kraków: ZNAK, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Milosz, Czeslaw The history of Polish literature

  2: Berkely: Univ. of California P., 1983

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gruszczynski, Wlodzimierz; Gruszczynska, Ewa; Ilke, Lennart Opowiadania polskie XIX i XX wieku : (wybór tekstów dla studiujacych jezyk polski)

  Uppsala: Univ., 1994

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendier och stenciler: *K. Malm, Polsk litteraturhistoria. Kompendium, Stockholm 1973. *Packalén, M. A., Historia literatury polskiej w zarysie, Uppsala 2002 (stencil). *Nationalencyklopedin, artiklar om polska författare, från A-C av Kleberg, L., från C-Z av Packalén, M. A., band 1-20, Höganäs 1989-1996, sammanställda av Packalén, M. A. (stencil).