Kursplan för Serbiska/kroatiska/bosniska II

Serbian/Croatian/Bosnian II

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 15 högskolepoäng
  • Kurskod: 5SB002
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Serbiska/kroatiska/bosniska G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2007-01-18
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 35, 2007
  • Behörighet: Serbiska/Kroatiska/Bosniska I.
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökade praktiska och teoretiska kunskaper om
SKB och viss kännedom om serbisk, kroatisk och bosnisk litteratur och realia.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha ökade praktiska och teoretiska kunskaper om SKB
• ha viss kännedom om litteratur på SKB och språkområdets realia

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga studier är av avgörande vikt för att kursmålet ska uppnås.

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Delkursen innehåller moment för träning av den formlära och syntax i SKB.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna översätta från svenska till SKB och omvänt med inriktning främst på vardagsspråkets ordförråd
• kunna i ökad utsträckning tala och uppfatta SKB.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen (muntlig språkfärdighet) och genom ett skriftligt slutprov (skriftlig språkfärdighet).

Delkurs 2. Text, 3 hp
Delkursen innehåller genomgång av texter. I textkursen ingår 30 normalsidor skön- och facklitteratur på SKB efter fastställd lista.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha en viss kännedom om serbisk, kroatisk och bosnisk litteratur

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen eller genom skriftligt alternativt muntligt slutprov.

Delkurs 3. Realia, 4,5 hp
Delkursen innehåller en grundläggande genomgång av språkområdets historia, politiska förhållanden och geografi samt av slaviska folk och språk.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha grundläggande kännedom om språkområdets historia, politiska förhållanden och geografi
• ha viss kännedom om slaviska folk och språk

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt slutprov.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenten visar resultatet av sina prestationer genom en kombination av prov. Dessa prov kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygsätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser andra terminens studier (på halvfart) i ämnet SKB. För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen krävs ytterligare 90 högskolepoäng (SKB B, SKB C och SKB D), varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen med huvudområde Slaviska språk krävs därutöver ytterligare 30 högskolepoäng i ämnet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.