Kursplan för Serbiska/kroatiska/bosniska D

Serbian/Croatian/Bosnian D

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 30 högskolepoäng
  • Kurskod: 5SB004
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Serbiska/kroatiska/bosniska G2E
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2007-01-18
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 35, 2007
  • Behörighet: Serbiska/Kroatiska/Bosniska B och minst 15 p/22,5 hp på Serbiska/Kroatiska/Bosniska C.
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Mål

Utbildningen syftar till att ge säkra teoretiska och praktiska kunskaper i SKB. Därjämte ska den ge insikt i vetenskaplig metod och vetenskapligt arbete.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• i tal och skrift kunna uttrycka sig i olika språksituationer
• ledigt och med säkerhet behärska syntaxen i SKB, med särskild tonvikt vid idiomatik
• ha fördjupade teoretiska insikter i serbisk, kroatisk och bosnisk litteraturhistoria och ytterligare ha utvecklat förmågan att översätta och analysera såväl skönlitterära som fackspråkliga texter
• kunna sätta in de lästa verken i ett kulturellt, historiskt och socialt sammanhang
• kunna förklara språkområdets samhällsfrågor utifrån dess kultur och historia
• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning med grundläggande anspråk på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga studier är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Examensarbete, 15 hp
Delkursen innehåller ett självständigt, skriftligt arbete över ett språkligt eller litteraturvetenskapligt ämne eller inom kultur och samhälle. Ämnets innehåll och omfattning fastställs i samråd mellan handledare och student. En betydande del av bakgrundslitteraturen bör vara på SKB.

Arbetet redovisas på ett seminarium med opponent. Därutöver ska varje student fullgöra en oppositionsuppgift.

Vid bedömning av examensarbetet tas hänsyn till, i första hand, studentens förmåga att självständigt bearbeta ett problemområde och systematiskt redovisa material i fråga om uppläggning, genomförande och resultat. Examensarbete som bedöms med betyget Väl godkänd ska uppfylla såväl vetenskapliga som språkliga kriterier på ett väl utfört arbete.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning i serbisk, kroatisk och bosnisk språkvetenskap, litteraturvetenskap eller kultur och samhälle och därvid tillämpa grundläggande principer för ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. Här ingår:
• att kunna formulera relevanta frågeställningar och problem
• att samla in, ordna och analysera material
• att på adekvat nivå kunna presentera den genomförda undersökningen
• att kunna söka och göra en bibliografisk sammanställning av primär- och sekundärlitteratur
• att kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten

Delkurs 2. Text, 7,5 hp
Kursen omfattar läsning av originaltexter på SKB med utblickar mot dess litteratur- och kulturhistoria. Översättning av textavsnitt från SKB till svenska och diskussioner kring texterna. Kursen omfattar 500 normalsidor text varav minst hälften skönlitteratur.
Kunskapskontroll sker genom fortlöpande examination eller genom ett skriftligt slutprov.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna analysera texter språkligt och innehållsmässigt
• ha mycket stor vana vid att använda allehanda språkliga och andra hjälpmedel, däribland nätbaserade
• obehindrat kunna läsa olika typer av text

Delkurs 3. Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
Kursen finslipar förmågan att i skrift producera varierade texter, även med användande av Internetbaserade resurser. Delkursen ska ge säker förmåga att skriva referat, brev och uppsatser samt att översätta från svenska till SKB.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• i skrift kunna formulera sig på en nyanserad och idiomatisk SKB
• ledigt och med säkerhet behärska syntaxen i SKB
• kunna utforma egna texter på SKB av olika stilarter
• kunna översätta avancerade texter, bl.a. fackspråkliga, från svenska till SKB

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenten visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av prov. Kursen betygsätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen ger den ämnesfördjupning som krävs för filosofie kandidatexamen med huvudområde Serbiska/kroatiska/bosniska. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen med huvudområde Slaviska språk krävs därutöver ytterligare 30 hp i ämnet.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.