Institutionen för moderna språk

Kursplan för Serbiska/kroatiska/bosniska B

Serbian/Croatian/Bosnian B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

  • 30 högskolepoäng
  • Kurskod: 5SB005
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Serbiska/kroatiska/bosniska G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2007-01-18
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 35, 2007
  • Behörighet: Minst 15 poäng i Serbiska/Kroatiska/Bosniska I+II.
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 1998-06-25 och senast reviderad 2007-01-18.

Mål

Utbildningen syftar till att i förhållande till baskursen SKB II ge ökad praktisk språkfärdighet samt ökade kunskaper om språket och litteraturen på SKB.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha uppnått ökad praktisk språkfärdighet
• ha förvärvat ökade kunskaper om språket och litteraturen på SKB

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga studier är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet och fonetik, 7,5 hp
Delkursen innehåller övningar i att tala och uppfatta SKB samt grunderna i dess fonetik.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna använda SKB aktivt i enkla samtal
• kunna göra muntliga referat
• ha kännedom om fonetisk terminologi
• ha grundläggande insikter i fonetik och fonologi
• ha kännedom om relationen mellan ortografi och fonemsystem

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande examination och genom skriftligt slutprov.

Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp
Delkursen innehåller formlära och syntax.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna översätta vardagliga texter från svenska till SKB
• ha kännedom om huvuddragen i en beskrivande serbisk, kroatisk eller bosnisk grammatik

Kunskapskontroll sker genom skriftligt slutprov.

Delkurs 3. Text, 7,5 hp
Delkursen innehåller texter som ger såväl fördjupade språkliga kunskaper som ökad kännedom om språkområdets litteraturer och samhällsförhållanden.
I delkursen ingår ca 100 normalsidor skönlitteratur och fackbetonad text.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha uppnått god förmåga att tillgodogöra sig originaltext på SKB av varierande komplexitet och att översätta till idiomatisk svenska
• kunna redogöra för och diskutera texternas innehåll och i viss mån stil samt kunna relatera till relevanta kontexter
• väsentligt ha utökat sitt aktiva och passiva ordförråd

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 4. Litteraturhistoria, 7,5 hp
Delkursen innehåller en översikt över den serbiska, kroatiska och bosniska litteraturhistorien samt läsning av två verk på SKB i svensk översättning.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• översiktligt kunna redogöra för huvuddragen i den serbiska, kroatiska och bosniska litteratur- och kulturhistorien
• ha grundläggande kännedom om centrala författarskap och verk
• ha bekantat sig med litterära texter av olika genrer

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenten visar resultatet av sina prestationer genom en kombination av prov. Dessa prov kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygsätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen krävs ytterligare 60 högskolepoäng (SKB C och SKB D), varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen med huvudområde Slaviska språk krävs därutöver ytterligare 30 högskolepoäng i ämnet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2007

Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet och fonetik, 7,5 hp

Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp

Delkurs 3. Text, 7,5 hp

Delkurs 4. Liltteraturhistoria, 7,5 hp