Kursplan för Tyska B1

German B1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY003
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Minst 15 p/22,5 hp i baskurs Tyska A.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998.05.19, senast reviderad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006.11.16.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökad säkerhet i användningen av tyska språket i tal och skrift samt kunskaper i tysk språkvetenskap, de tyskspråkiga ländernas litteratur, kultur och samhällsförhållanden.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha befäst och fördjupat kunskaperna i tysk grammatik och ha utvecklat en
utökad medvetenhet om de kontrastiva skillnaderna mellan svenska och
tyska
• ha goda kunskaper om tysk språk- och litteraturhistoria, för att kunna
förstå och diskutera språk och litteratur i ett kulturellt och socialt
sammanhang
• genom sin förtrogenhet med den retoriska processen kunna producera
verkningsfulla texter i tal och skrift
• kunna översätta en medelsvår text från svenska till tyska
• ha utökat sitt aktiva och passiva tyska ordförråd jämfört med
basordförrådet
• ha fått större förtrogenhet med vetenskapliga begrepp och ett
vetenskapligt arbetssätt
• ha utökat sin förmåga att självständigt söka och kritiskt värdera
information

Innehåll

Kursen består av följande fem delkurser:
Delkurs 1. Grammatik och skriftlig språkfärdighet (6 hp)
Genom föreläsningar och övningar i grammatik fördjupas och utökas de grammatiska kunskaperna från A-kursen. Övningar i översättning.
Skriftligt prov i grammatik (3 hp) samt i översättning av en medelsvår svensk text på ca 200 ord (3 hp).

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna förstå och använda även mer specifika grammatiska begrepp
• kunna förstå, analysera och redogöra för även komplexa grammatiska
strukturer i tyskan
• kunna tillämpa de fördjupade kunskaperna i tysk grammatik i tal och
skrift
• kunna problematisera och redogöra för grammatiska företeelser i tyska
texter
• ha utvecklat en sådan språklig förmåga, att han/hon – utan hjälpmedel –
kan översätta en medelsvår svensk text till godtagbar tyska
• ha utvecklat en ökad medvetenhet om problem vid översättningen mellan
svenska och tyska
• ha tillägnat sig ett utökat aktivt och passivt ordförråd jämfört med
basordförrådet

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet och fri skrivning (6 hp)
Övningar i små grupper. Med retoriken som grund lär sig studenterna att på ett reflekterat sätt framställa muntliga och skriftliga texter. Parallelliteten i tal- och skrivprocessen betonas.
Fortlöpande examination i samband med fullgörande av uppgifter inom undervisningens ram.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha kunskap om den retoriska processen och dess betydelse för skriftlig
och muntlig kommunikation
• med den retoriska processen som utgångspunkt på ett reflekterat sätt
kunna framställa adekvata och verkningsfulla muntliga och skriftliga
texter om kontroversiella ämnen. Här ingår att:
- kunna samla relevanta argument (inventio)
- kunna disponera stoffet (dispositio)
- kunna ge det disponerade stoffet en lämplig tysk språkdräkt (elocutio)
- kunna fritt och övertygande presentera det valda ämnet (memoria, actio)

Delkurs 3. Språkhistoria (6 hp)
Föreläsningar och övningar i tysk språkhistoria. Översikt över tyska språkets utveckling och över karakteristiska drag i nutida tyska. Läsning av korta texter från olika tidsperioder i syfte att belysa den kulturella och språkliga utvecklingen. Viss fördjupning i en språkvetenskaplig frågeställning efter lärarens forskningsintressen.
Skriftligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna redogöra för huvuddragen i det tyska språkets utveckling från det
indoeuropeiska ursprunget till nutiden
• ha insikt i hur det tyska språket under olika tider har påverkats av
andra språk
• kunna förstå den språkliga utvecklingen i ett kulturhistoriskt sammanhang
• kunna tidsbestämma texter från olika språkperioder
• kunna känna igen och redogöra för vissa grundskillnader mellan olika
tyska dialektområden
• känna till centrala utvecklingstendenser i modern tyska

Delkurs 4. Skönlitteratur I (6 hp)
Litteraturgenomgång i seminarieform med inslag av kreativa muntliga och skriftliga övningar. Läsning av ca 1.200 sidor skönlitteratur samt en lärobok i litteraturhistoria. I undervisningen behandlas kulturella huvudströmningar och centrala författarskap i den tyskspråkiga litteraturen från upplysningen och framåt.
Fortlöpande examination i samband med undervisningen. Inlämningsuppgift (ca 5 sidor) med utgångspunkt i ett (eller flera) av de lästa verken.
Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha tillägnat sig och kunna kritiskt diskutera ett urval representativa
litterära verk från mitten av 1700-talet till nutid
• förstå de litterära verken i deras kulturella och sociala sammanhang
• kunna reflektera över de lästa texternas aktualitet
• kunna översiktligt redogöra för den tyska litteraturhistorien från
upplysningen och framåt
• kunna samtala om den lästa litteraturen med hjälp av
litteraturvetenskapliga begrepp
• kunna skriva en kortare sammanhängande text med vissa formella anspråk
om ett litterärt ämne
• ha utvecklat ett kreativt förhållningssätt i umgänget med litteratur

Delkurs 5. Realia (6 hp)
Fördjupat studium av de tyskspråkiga ländernas historia, geografi och samhällsförhållanden. I undervisningen tränas förmågan att informera sig om dessa områden med hjälp av aktuell referenslitteratur.
Examination i form av skrivning eller en självständig skriftlig uppgift.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha fördjupade kunskaper om de tyskspråkiga ländernas historia och
aktuella samhällsförhållanden
• vara väl orienterad i tyskspråkiga medier
• ha förmåga att söka och kritiskt värdera information om de tyskspråkiga
länderna
• kunna genomföra en problematiserande behandling av ett ämne inom tysk
realia

Undervisning

Se ovan under innehåll.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under respektive delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på delkurser om tillsammans minst 18 hp.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. Omprov för vårterminen äger rum i augusti. Omprov för höstterminen äger rum i januari.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser andra terminens studier i ämnet tyska. För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen krävs ytterligare 30 hp (Tyska C1). För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver ytterligare 30 hp (Tyska D1), och till filosofie masterexamen ytterligare 60 hp (Tyska D1 och Tyska E1).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2007

Delkurs 1. Grammatik och skriftlig språkfärdighet

 • Freund, Folke; Sundqvist, Birger Tysk grammatik

  3., [rev. och utök.]uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Rekommenderas även:

Ordböcker:

 • Lindestam, Irmgard Norstedts stora tyska ordbok : tysk-svensk, svensk-tysk : [140.000 ord och fraser

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, cop. 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Palm Meister, Christine; Odeldahl, Anders Norstedts tyska idiombok : [2.500 idiom]

  [Ny utg.]: Stockholm: ePan, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eisenberg, Peter Duden : Richtiges und gutes Deutsch : Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle ; [Antwort auf grammatische und stilistische Fragen, Formulierungshilfen und Erläuterungen zum Sprachgebrauch]

  7., vollst. überarb. Aufl.: Mannheim [u.a.]: Dudenverl., 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Duden Deutsches Universalwörterbuch : [das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache mit mehr als 500 000 Stichwörtern, Bedeutungsangaben und Beispielen ; rund 250 000 zusätzlichen Angaben zu Grammatik, Herkunft und Stil ; einer tabellarischen Kurzgrammatik der deutschen Sprache

  7. Aufl.: Mannheim: Bibliographisches Institut, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Götz, Dieter Langenscheidt Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache : das einsprachige Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen

  Neubearb.: Berlin: Langenscheidt, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Krome, Sabine; Wahrig-Burfeind, Renate Brockhaus Wahrig Deutsches Wörterbuch

  9., vollst. neu bearb. und aktualisierte Aufl.: Güttersloh: Wissenmedia, 2011

  http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3828661&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet och fri skrivning

Enligt anvisning i samband med undervisningen

Delkurs 3. Språkhistoria

 • Stedje, Astrid Prell, Heinz-Peter Deutsche Sprache gestern und heute : Einführung in Sprachgeschichte und Sprachkunde

  6. Aufl.: Paderborn: Fink, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig litteratur enligt anvisningar

Delkurs 4. Skönlitteratur I

Skönlitteratur enligt separat lista som tillhandahålles av läraren.

 • Wucherpfennig, Wolf Deutsche Literaturgeschichte : von den Anf

  1. Aufl: Stuttgart: Klett, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 5 . Realia

 • Marten, Thomas; Sauer, Fritz Joachim Länderkunde

  6., aktualisierte Aufl.: Berlin: Inform Verlag, 2010

  Säljs på institutionens kursexpedition

  Se bibliotekets söktjänst