Institutionen för moderna språk

Kursplan för Introduktionskurs I i tyska

Introductory Course I in German

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Tyska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001.12.06; senast reviderad 2006.11.16.

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i tyska samt insikter i de tyskspråkiga ländernas realia och kultur.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha tillägnat sig de första grunderna i tyskans uttal, grammatik och
ordförråd
• kunna förstå enklare talad tyska i vardagliga situationer
• kunna läsa enklare texter
• ha viss förmåga att använda tyska i tal och skrift
• på grundval av de texter som behandlats i undervisningen ha tillägnat
sig vissa insikter i de tyskspråkiga ländernas realia och kultur

Innehåll

I gruppövningar och seminarier ges en introduktion i tyska utifrån ett allsidigt perspektiv på språk och språkinlärning. Grunderna i tyskans grammatiska struktur och ett visst basordförråd instuderas med hjälp av ett läromedel, där texterna är speciellt valda för att integrera språkinlärningen med kunskaper om de tyskspråkiga ländernas kultur och realia.

Den praktiska språkfärdigheten tränas systematiskt genom enklare skrivövningar och övningar i muntlig kommunikation. Hörförståelse och uttal övas även i inlärningsstudio. IT och annan datorbaserad inlärning ingår i kursen.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Introduktionskurs I examineras dels genom fullgörande av uppgifter i samband med seminarierna, dels i två skriftliga prov om vardera 7,5 högskolepoäng. Det första provet äger rum efter halva kursen och omfattar det stoff som har behandlats fram till denna tidpunkt; det andra provet i slutet av terminen omfattar framför allt kursens senare del.

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hel kurs gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på ett av kursens två skriftliga prov.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Introduktionskurs I och II ger tillsammans särskild behörighet för Tyska A i ämnet.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 35, 2007

Introduktionskurs 1

 • Lust auf Deutsch. : 1 Arbeitsbuch Elfving Vogel, Margot; Rydén, Kerstin; Mertens, Harriet Mulder, Vera

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Elfving Vogel, Margot; Rydén, Kerstin; Mertens, Harriet Lust auf Deutsch. : 1 Elevfacit

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lust auf Deutsch. : 1 Textbuch Elfving Vogel, Margot; Rydén, Kerstin; Mertens, Harriet Mulder, Vera

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

Övrigt kursmaterial rekommenderas eller delas ut i samband med undervisningen.

Versioner av litteraturlistan