Institutionen för moderna språk

Kursplan för Introduktionskurs II i tyska

Introductory Course II in German

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY008
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Tyska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Introduktionskurs I eller motsvarande kunskaper.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001.12.06; senast reviderad 2006.11.16.

Mål

Utbildningen syftar till att ge utvidgade kunskaper och färdigheter i tyska samt vidare insikter i de tyskspråkiga ländernas realia och kultur.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha befäst och utvecklat grunderna i tyskans uttal, grammatik och
ordförråd
• kunna förstå klart och tydligt talad tyska inom områden som han/hon är
förtrogen med
• kunna läsa tillrättalagda nyhetstexter och även enklare skönlitteratur
• kunna yttra sig sammanhängande i tal och skrift om ämnen som arbete,
studier, fritid
• ha fördjupat insikterna i de tyskspråkiga ländernas realia och kultur
• kunna göra kulturella jämförelser mellan Sverige och de tyskspråkiga
länderna

Innehåll

I gruppövningar och seminarier tränas utifrån ett allsidigt perspektiv på språk och språkinlärning hörförståelse samt skriftlig och muntlig färdighet. Grunderna i tyskans grammatiska struktur och ett visst basordförråd instuderas med hjälp av ett läromedel, där texterna är speciellt valda för att integrera språkinlärningen med kunskaper i tysk kultur och realia. IT och annan datorbaserad inlärning ingår i kursen.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Introduktionskurs II examineras dels genom fullgörande av uppgifter i samband med seminarierna, dels i två skriftliga prov om vardera 7,5 högskolepoäng. Det första provet äger rum efter halva kursen och omfattar det stoff som har behandlats fram till denna tidpunkt; det andra provet i slutet av terminen omfattar framför allt kursens senare del.

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hel kurs gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på ett av kursens två skriftliga prov.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Introduktionskurs I och II ger tillsammans särskild behörighet för Tyska A i ämnet.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2007

Introduktionskurs 2

 • Lust auf Deutsch. : 2 Arbeitsbuch Elfving Vogel, Margot; Rydén, Kerstin; Mertens, Harriet Mulder, Vera

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lust auf Deutsch. : 2 Elevfacit Elfving Vogel, Margot; Rydén, Kerstin; Mertens, Harriet Mulder, Vera

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lust auf Deutsch. 2, Textbuch. Elfving Vogel, Margot; Rydén, Kerstin; Mertens, Harriet; Mulder, Vera

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

Övrigt kursmaterial rekommenderas eller delas ut i samband med undervisningen.