Kursplan för Praktisk tyska II

Applied German II

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Praktisk tyska I, 7,5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001.12.06; senast reviderad 2007.01.18.

Mål

Utbildningen syftar till att bredda de grundläggande kunskaperna i grammatik samt förbättra den skriftliga kommunikationsförmågan. Kursen ger även en orientering över modern tysk skönlitteratur.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• behärska grammatiska grundbegrepp och central grammatisk terminologi
• förstå och kunna beskriva huvuddragen i tysk syntax
• kunna analysera och förklara grammatiska strukturer utifrån ett
kontrastivt svensk-tyskt perspektiv
• kunna tillämpa insikterna i tysk grammatik i talad och skriven tyska
• vara förtrogen med ett urval skönlitterära tyskspråkiga verk från tiden
efter 1900
• kunna förstå de lästa verken i deras kulturella sammanhang
• kunna diskutera den lästa litteraturen i relation till olika kulturella
och samhälleliga värderingar och föreställningar
• kunna göra presentationer på tyska om författare och verk
• själv kunna producera enklare tyska texter, exempelvis korta recensioner

Innehåll

I föreläsningar och gruppövningar behandlas huvuddragen av den tyska syntaxen.
Textgenomgång i seminarieform. Extensiv och intensiv läsning av moderna tyska texter i syfte att främja språkfärdigheten och ge insikter i de tyskspråkiga ländernas kultur. I anslutning till texterna tränas olika former av skriftlig produktion.

Skriftligt prov i syntax (3 hp). Fortlöpande examination av lästa texter samt skrivuppgifter inom ramen för seminarierna (4,5 hp).

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på minst 3 hp.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. Omprov för höstterminen äger rum i januari. Omprov för vårterminen äger rum i augusti.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser 7,5 hp av Tyska A1. Den kan tillsammans med Praktisk Tyska I tillgodoräknas vid komplettering till fullständig A-kurs i tyska.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2015

 • Freund, Folke; Sundqvist, Birger Tysk grammatik

  3., [rev. och utök.]uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 1995

  Boken är utgången från förlaget. Registrerade studenter kommer att ha tillgång till ett skannat exemplar i Studentportalen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ordböcker:

 • Lindestam, Irmgard Norstedts stora tyska ordbok : tysk-svensk, svensk-tysk : [140.000 ord och fraser

  1. uppl., 2. tr.: Stockholm: Norstedt, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Duden Deutsches Universalwörterbuch : [das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache mit mehr als 500 000 Stichwörtern, Bedeutungsangaben und Beispielen ; rund 250 000 zusätzlichen Angaben zu Grammatik, Herkunft und Stil ; einer tabellarischen Kurzgrammatik der deutschen Sprache

  7. Aufl.: Mannheim: Bibliographisches Institut, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Götz, Dieter Langenscheidt Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache : das einsprachige Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen

  Neubearb.: Berlin: Langenscheidt, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Krome, Sabine; Wahrig-Burfeind, Renate Brockhaus Wahrig Deutsches Wörterbuch

  9., vollst. neu bearb. und aktualisierte Aufl.: Güttersloh: Wissenmedia, 2011

  http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3828661&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan