Kursplan för Samiska C2

Saami C2

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 30 högskolepoäng
  • Kurskod: 5SM008
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G2F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2007-03-22
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 35, 2007
  • Behörighet: Nordsamiska A och minst 15 p/22,5 hp i Nordsamiska B eller Sydsamiska A och minst 15 p/22,5 hp i Sydsamiska B.
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-12-16 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2000-05-30 samt senast reviderad 2007-03-22.

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i nordsamiska, grundläggande kunskaper i lulesamiska och en orientering i samiskans ställning som minoritetsspråk i Sverige.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha befäst och fördjupat färdigheterna i nordsamisk grammatik
• kunna läsa och språkligt analysera mer avancerade nordsamiska texter
• ha förvärvat fördjupade kunskaper i nordsamiska ortografier
• ha större förmåga att i tal och skrift uttrycka sig på nordsamiska
• kunna översätta relativt avancerade texter från svenska till nordsamiska
• vara väl förtrogen med språkliga hjälpmedel och kritiskt kunna använda och utvärdera dessa
• förstå och kunna beskriva nordsamiskans grammatiska system
• känna till grunderna i lulesamiska
• känna till samiskans ställning som minoritetsspråk

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Nordsamiska texter, 7,5 hp
120 sidor nordsamisk text med inslag av äldre nordsamiska ortografier, varav minst 15 sidor sakprosa, läses och analyseras.
Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning och ett avslutande skriftligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• ha förvärvat ökade kunskaper i att läsa och analysera nordsamisk text
• kunna läsa olika nordsamiska ortografier
• känna till de nordsamiska ortografiernas inbördes relation

Delkurs 2. Lulesamiska, 7,5 hp
Inom delkursen studeras grunddragen i lulesamiska, under jämförelse med nordsamiska. Under kursen läses och analyseras 15 normalsidor lulesamisk text med nutida ortografi och 10 sidor med Grundströms ortografi.
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt eller skriftlig prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• känna till grunddragen i lulesamiska och kunna sätta dem i samband med nordsamiska
• kunna läsa lulesamiska i Grundströms ortografi och nutida ortografi

Delkurs 3. Färdighetsträning, 7,5 hp
Delkursen innehåller tillämpning av inhämtade kunskaper i grammatik, ordförråd och idiomatik i form av konversationsövningar, översättningsövningar från svenska till nordsamiska, uppsatser, referat och presentationer.
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt eller skriftlig prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• kunna översätta texter från svenska till nordsamiska
• utforma egna texter av olika karaktär
• kunna föra ett samtal i givna ämnen
• kunna redogöra för egna upplevelser och resonera kring en artikel, bok eller film
• ha tillägnat sig ett större aktivt ordförråd jämfört med de båda tidigare nivåernas basordförråd

Delkurs 4. De nationella minoritetsspråken förr och nu, 7,5 hp
Lingvistisk och sociolingvistisk orientering om de nationella minoritetsspråken i Sverige.
Språkplanering och språkvård i minoritetsspråkssammanhang, purism, frågan om språk och dialekt; officiell politik gentemot minoritetsspråken: internationella konventioner, implementering av besluten, internationella jämförelser.
Språkbevarande, språkbyte och språklig revitalisering, gräsrotsverksamhet för att stärka dessa språk; attityder till minoritetsspråken hos majoriteten och hos talarna själva. Kulturproduktion på de nationella minoritetsspråken och kulturens roll i språklig revitalisering
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt eller skriftlig prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• känna till de nationella minoritetsspråken i Sverige ur ett lingvistiskt och sociolingvistiskt perspektiv
• ha kunskap om svensk minoritetsspråkspolitik
• vara orienterad i minoritetsspråkspolitik ur ett internationellt perspektiv
• känna till kulturens roll som språkbevarare

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.