Kursplan för Estniska A

Estonian A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5ET003
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estniska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Sv B/Sv2 B
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsstyrelsens utbildningsnämnd 1977-05-13 och senast reviderad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16.

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande teoretiska kunskaper om estniska språket och skapa viss färdighet i att tala och skriva estniska samt att ge grundläggande kunskaper om Estlands geografi, samhällsförhållanden, historia och kultur.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna skriva enklare texter på godtagbar estniska och kunna tala en med
avseende på uttal och intonation någorlunda felfri estniska
• ha förmåga att översätta en sammanhängande lättare text från svenska
till estniska med hjälp av adekvata hjälpmedel
• ha grundläggande kunskaper om det estniska språkets uppbyggnad
• behärska grundläggande grammatisk terminologi
• förfoga över ett estniskt basordförråd omfattande minst 500 ord
• ha goda kunskaper om Estlands geografi och samhällsförhållanden samt
översiktlig kännedom om Estlands historia och kulturhistoria

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Estniskans grunder, 7,5 hp
Delkursen innehåller en översikt över estniskans grammatiska struktur, grundläggande grammatisk terminologi, enklare tal-, läs- och skrivövningar, inlärning av ett visst basordförråd.
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande skriftligt prov.

Efter avslutade delkurs ska studenten:

• behärska grammatiska grundbegrepp och central grammatisk terminologi
• förstå och kunna beskriva huvuddragen i estnisk grammatik
• vara förtrogen med estniskans uttal och principerna för stavning
• ha inhämtat ett basalt grundordförråd

Delkurs 2. Det estniska språksystemet, 7,5 hp
Delkursen innehåller huvuddragen av den estniska böjningsläran, tillämpningsövningar till böjningsläran och en språklig analys med utgångspunkt från översättningsövningar från svenska till estniska.
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande skriftligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha fördjupade kunskaper om och färdigheter i estnisk böjningslära
• kunna översätta enklare svenska texter till estniska med anlitande av
adekvata hjälpmedel

Delkurs 3. Färdighetsträning, 7,5 hp
Delkursen innehåller uttalsövningar och enklare talövningar och träning i att tillämpa de inhämtade kunskaperna i grammatik, ordförråd och idiomatik. Språklig analys av estnisk text till ett omfång av 50 sidor.
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna föra en enkel konversation på estniska i rutiniserade vardagliga
sammanhang och därvid tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik,
ordförråd och idiomatik
• känna till och aktivt kunna använda vanliga hälsnings- och avskedsfraser
samt av olika formalitetsgrad
• kunna läsa enklare estniska texter med anlitande av adekvata hjälpmedel
och analysera texterna ur grammatisk synvinkel med användande av
relevant terminologi

Delkurs 4. Estlandskunskap I, 7,5 hp
Delkursen behandlar Estlands geografi, kultur och aktuella samhällsförhållanden samt ger en översikt över estnisk historia och kulturhistoria. Orientering om de uraliska folkens och språkens benämningar, utbredning och aktuella förhållanden. Läsning av tre estniska skönlitterära verk i översättning eller original.
Kunskapskontroll sker genom ett avslutande skriftligt prov. De tre skönlitterära verken kan tenteras muntligt.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha goda kunskaper om Estlands geografi, kultur och aktuella
samhällsförhållanden
• kunna redogöra för huvuddragen av Estlands historia och kulturhistoria
• veta vilka de uraliska folken och språken är, veta var dessa språk talas
samt ha någon kännedom om de uraliska folkens aktuella förhållanden.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget väl godkänd på delkurser om tillsammans 22,5 hp.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. Omprov för samtliga delkurser på höstterminen äger rum i januari och ett omprov för samtliga delkurser på vårterminen i augusti.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser första terminens studier i estniska. För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen krävs ytterligare 90 högskolepoäng (Estniska B, Estniska C och Estniska D) varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver ytterligare 30 högskolepoäng (Estniska E).

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans kurser på C och D-nivå i andra finsk-ugriska språk om estniska ingår som annat uraliskt språk i Specialkursen Grunderna i ett annat uraliskt språk, 10 p eller motsvarande äldre specialkurser.
Kursen får ej heller medtas i examen tillsammans med kurserna Estniskans grunder, 5 p/7,5 hp eller Estlands kultur och samhälle, 5 p.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2007

Delkurs 1. Estniskans grunder (7,5 poäng)

 • Florby, Gunilla; Fält, Erik Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier

  2. uppl.: Uppsala: Scripta textproduktion, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pesti, Mall; Ahi, Helve E nagu Eesti : eesti keele õpik algajaile

  4. tr.: Tallinn: Tea, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Raag, Raimo Lär känna estniskan. En introduktion till estniska språket. : Andra omarbetade och utvidgade upplagan

  Uppsala: Institutionen för moderna språk, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Raag, Virve Õpime eesti keelt : estniska skrivövningar.

  4 omarbetade uppl.: Uppsala: Institutionen för moderna språk, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Det estniska språksystemet (7,5 poäng)

 • Raag, Raimo Lär känna estniskan. En introduktion till estniska språket. : Andra omarbetade och utvidgade upplagan

  Uppsala: Institutionen för moderna språk, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 3. Färdighetsträning (7,5 poäng)

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 4. Estlandskunskap I (7,5 poäng)

 • Raag, Raimo Basfakta om Estland

  Uppsala: Institutionen för moderna språk.,

  Uppdateras och kompletteras årligen

  Se bibliotekets söktjänst

 • Raag, Raimo Lär känna estniskan. En introduktion till estniska språket. : Andra omarbetade och utvidgade upplagan

  Uppsala: Institutionen för moderna språk, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen. Valet av de tre skönlitterära verken sker i samråd med läraren.

Hjälpmedel