Kursplan för Estniska B

Estonian B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

  • 30 högskolepoäng
  • Kurskod: 5ET004
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estniska G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2006-11-16
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 35, 2007
  • Behörighet: Minst 15 p/22,5 hp i baskurs Estniska A vari skall ingå delkurs 1 (Estniskans grunder) och 2 (Det estniska språksystemet).
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsstyrelsens utbildningsnämnd 1977-05-13 och senast reviderad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökade färdigheter i användningen av estniska språket i tal och skrift samt fördjupade teoretiska kunskaper om estniska språket, Estlands historia och kulturhistoria.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha befäst och fördjupat kunskaperna i estnisk grammatik, särskilt
satslära
• ha utökat sitt aktiva och passiva estniska ordförråd jämfört med
basordförrådet
• kunna läsa och förstå något mer avancerade estniska texter
• kunna använda relevanta lexika och språkliga hjälpmedel
• kunna översätta något mer avancerade texter från svenska till estniska
• kunna föra en enkel vardagskonversation på estniska
• ha fått större större förtrogenhet med vetenskapliga begrepp och ett
vetenskapligt arbetssätt
• ha utökat sin förmåga att självständigt söka och kritiskt värdera
information.

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Satslära, 7,5 hp
Delkursen innehåller en grundlig genomgång av estniskans satslära med tillämpningsövningar och fördjupade kunskaper i böjningslära.
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande skriftligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha god kunskap om estniskans satslära och aktivt kunna tillämpa
kunskaperna i tal och skrift
• ha förvärvat ökad säkerhet i att böja estniska ord.

Delkurs 2. Textläsning, 7,5 hp
Delkursen innehåller språklig analys genom läsning av 150 sidor modern estnisk text varav 30 sidor är sakprosa och 20 sidor lyrik. Litteraturhistoria i anslutning till de lästa författarna.
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna läsa estniska texter med anlitande av adekvata språkliga
hjälpmedel och analysera texterna ur grammatisk synvinkel med användande
av relevant terminologi
• ha ökat sin förtrogenhet med estnisk skönlitteratur

Delkurs 3. Färdighetsträning, 7,5 hp
Delkursen innehåller tal- och skrivövningar samt träning i att aktivt tillämpa de inhämtade kunskaperna i grammatik, ordförråd och idiomatik. Översättning till och från estniska. Kortare uppsatser, referat och presentationer. Uttals- och konversationsövningar.
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande skriftligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna uttrycka sig på estniska i olika vardagliga sammanhang och därvid
tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik, ordförråd och idiomatik
• självständigt kunna förbereda och skriva en kortare uppsats, hålla ett
kortare referat och presentation över förelagt ämne på estniska
• kunna översätta något mer avancerade svenska texter till idiomatisk
estniska med anlitande av adekvata språkliga hjälpmedel
• ha tillägnat sig ett utökat aktivt och passivt ordförråd jämfört med
basordförrådet

Delkurs 4. Estlandskunskap II, 7,5 hp
Delkursen behandlar nutida estnisk vardagskultur, estnisk historia och kulturhistoria. I historien och kulturhistorien ägnas svensk–estniska kontakter särskild uppmärksamhet. Läsning av tre skönlitterära estniska verk i översättning eller original.
Kunskapskontroll sker genom ett avslutande skriftligt prov. De lästa skönlitterära verken kan även tenteras muntligt.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha god kännedom om nutida estnisk vardagskultur
• ha goda kunskaper om estnisk historia och kulturhistoria
• ha god överblick över svensk–estniska kulturkontakter genom tiderna

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget väl godkänd på delkurser om tillsammans 22,5 hp.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. Omprov för samtliga delkurser på höstterminen äger rum i januari och ett omprov för samtliga delkurser på vårterminen i augusti.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser första terminens studier i estniska. För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen krävs ytterligare 60 högskolepoäng ( Estniska C och Estniska D) varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver ytterligare 30 högskolepoäng (Estniska E).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2007

Delkurs 1: Satslära:

Av läraren framtagna tillämpningsövningar.

Delkurs 2: Textläsning:

Ordlistor som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 3: Färdighetsträning:

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 4: Estlandskunskap II

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.