Kursplan för Spanska D1

Spanish D1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP009
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Romanska språk A1E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med spanska som huvudområde (Spanska A-C)
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet, 210/240/270/300/330 högskolepoäng, som specialisering. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07.

Mål

Utbildningen syftar till att ge en ämnesteoretisk fördjupning i spanska språket eller litteraturen, förtrogenhet med den språkvetenskapliga eller litteraturvetenskapliga forskningens metoder och problem samt ett vetenskapligt betraktelsesätt.
Efter avslutad kurs ska studenten
• i tal och skrift på spanska kunna uttrycka sig varierat och väl anpassat till situation och mottagare
• ha breddat och fördjupat sina kunskaper inom de ämnesområden som väljs som delkurser
• i ett examensarbete ha visat att han/hon självständigt kan genomföra en vetenskaplig undersökning

Innehåll

Kursen består av ett examensarbete och två valfria delkurser.

Delkurs 1. Examensarbete (15 hp; obligatorisk)
Ett examensarbete inom språk eller litteratur redovisas i form av en uppsats om 20-30 sidor på vårdad spanska. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på ökad självständighet och säkrare tillämpning av vetenskaplig metodik. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne. Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.
Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.
Efter avslutad kurs ska studenten

• kunna självständigt genomföra en undersökning inom spansk språk- eller litteraturvetenskap
• kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar och problem och därvid uppvisa förmåga till teoretisk och metodisk reflexion
• kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material
• kunna söka, kritiskt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur
• kunna på vårdad och stilistiskt adekvat spanska skriftligt presentera den genomförda undersökningen
• kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten

Delkurs 2. Språkvetenskap II (7,5 hp; valfri)
Orientering om olika språkvetenskapliga metoder. Studium av ett antal artiklar angående något centralt problem inom spansk språkvetenskap.
Skriftlig eller muntlig examination.
Efter avslutad kurs ska studenten

• kunna redogöra för de inhämtade kunskaperna i en skriftlig PM på spanska
• med handledaren på spanska kunna diskutera relevanta frågor och aspekter rörande det studerade specialområdet

Delkurs 3. Litteraturkunskap II (7,5 hp; valfri)
Orientering om olika litteraturvetenskapliga metoder. Studium av ett antal artiklar angående något centralt problem inom spansk litteraturvetenskap.
Skriftlig eller muntlig examination.
Efter avslutad kurs ska studenten

• kunna redogöra för de inhämtade kunskaperna i en skriftlig PM på spanska
• med handledaren på spanska kunna diskutera relevanta frågor och aspekter rörande det studerade specialområdet

Delkurs 4. Specialinriktad litteraturkurs (7,5 hp; valfri)
Studium av ca 1 200 sidor text som valts i samråd med examinator och som belyser något specialområde som exempelvis spansk ekonomi, politik, samhällskunskap, historia.
Skriftlig eller muntlig examination.
Efter avslutad kurs ska studenten

• kunna redogöra för de inhämtade kunskaperna i en skriftlig PM på spanska
• med handledaren på spanska kunna diskutera relevanta frågor och aspekter rörande det studerade specialområdet

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt (se under respektive delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 högskolepoäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser fjärde terminens studier i ämnet spanska och får tillsammans med Spanska A, Spanska B och Spanska C ingå som huvudämne i magisterexamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2007

Delkurs 1. Examensarbete

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser.

  3. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 2. Språkvetenskap 2

Litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 3. Litteraturkunskap 2

Litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 4. Specialinriktad litteraturkurs

Litteratur fastställs i samråd med examinator.

Ordböcker

 • Benson, Ken; Strandvik, Ingemar; Santos Melero, María Esperanza Norstedts spanska ordbok : spansk-svensk, svensk-spansk : [127.000 ord och fraser]

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom rekommenderas

 • Diccionario clave : diccionario de uso del español actual

  Boadilla del Monte: Ediciones SM, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Diccionario Salamanca de la lengua española

  Madrid: Español Santillana Universidad de Salamanca, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Galimberti Jarman, Beatriz; Russell, Roy The Oxford Spanish dictionary = Gran diccionario Oxford

  3. ed edited by Carol Styles Carvajal, Jane Horwood: Oxford: Oxford U.P., 2003

  Se bibliotekets söktjänst