Kursplan för Franska E

French E

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR026
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Romanska språk A2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Minst 15 p/22,5 hp på Franska D2.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs som ingår i masterexamen i Romanska språk som huvudområde. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16.

Mål

Utbildningen syftar till att ge säker språkfärdighet i tal och skrift samt förmåga att självständigt genomföra en större vetenskaplig undersökning.

Efter avslutad kurs ska studenten
• i tal och skrift på franska kunna uttrycka sig varierat och mycket väl anpassat till situation och mottagare
• i ett examensarbete ha visat att han/hon självständigt kan genomföra en större vetenskaplig undersökning

Innehåll

Kursen består av ett examensarbete (30 högskolepoäng) med språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning till ett omfång av 30-60 sidor.

Efter avslutad kurs ska studenten

• kunna med stor självständighet genomföra en undersökning inom fransk språk- eller litteraturvetenskap
• kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar, uppställa hypoteser och därvid uppvisa teoretisk och metodisk säkerhet
• kunna samla in, ordna och analysera ett större empiriskt material
• kunna söka, kritiskt och självständigt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur och därvid uppvisa god förtrogenhet med ämnesområdet
• kunna korrekt referera och på ett relevant sätt relatera sekundärlitteraturen till analysen av det empiriska primärmaterialet
• kunna på vårdad och stilistiskt adekvat franska, med högt ställda krav på akribi och på ett koherent sätt skriftligt presentera resultaten av den genomförda undersökningen
• kunna på ett övertygande sätt försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten

Examination

Kursen redovisas i form av en uppsats på franska som ventileras vid ett mastersseminarium. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen innehåller den ämnesfördjupning som krävs för filosofie masterexamen
i romanska språk (franska).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2007

 • Beaud, Michel L'art de la thèse.

  Editions La Découverte. Collection Guides Reperes., 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser.

  3. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sörman, Richard Att skriva uppsats inom ämnet franskspråkig litteratur

  (köps på exp.)

  Se bibliotekets söktjänst