Kursplan för Spanska E

Spanish E

Kursplan

  • 30 högskolepoäng
  • Kurskod: 5SP011
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Romanska språk A2E
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2006-11-16
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 27, 2007
  • Behörighet: Minst 22,5 hp från Spanska D
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs som ingår som huvudämne i masterexamen i Romanska språk. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden
2006-11-16.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• i tal och skrift på spanska kunna uttrycka sig varierat och mycket väl
anpassat till situation och mottagare
• kunna självständigt genomföra en större vetenskaplig undersökning

Innehåll

Kursen består av ett examensarbete (30 högskolepoäng) med språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning till ett omfång av 30-60 sidor.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna med stor självständighet genomföra en undersökning inom spansk
språk- eller litteraturvetenskap
• kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar, uppställa
hypoteser och därvid uppvisa teoretisk och metodisk säkerhet
• kunna samla in, ordna och analysera ett större empiriskt material
• kunna söka, kritiskt och självständigt bedöma, bibliografiskt
sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur
och därvid uppvisa god förtrogenhet med ämnesområdet
• kunna korrekt referera och på ett relevant sätt relatera
sekundärlitteraturen till analysen av det empiriska primärmaterialet
• kunna på vårdad och stilistiskt adekvat spanska, med högt ställda krav
på akribi och på ett koherent sätt skriftligt presentera resultaten av
den genomförda undersökningen
• kunna på ett övertygande sätt försvara det egna arbetet och konstruktivt
opponera på andras arbeten

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Kursen redovisas i form av en uppsats på spanska som ventileras vid ett masterseminarium. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser femte terminens studier i ämnet spanska och får tillsammans med Spanska A, Spanska B, Spanska C och Romanska språk, Spanska D 1, ingå som huvudämne i masterexamen.

Övriga föreskrifter

Efter genomgången kurs kan masterexamen i romanska språk (spanska) utfärdas.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2007

Litteratur fastställs i samråd med examinator.