Kursplan för Tyska E

German E

  • 30 högskolepoäng
  • Kurskod: 5TY020
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska A2E
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2006-11-16
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 27, 2007
  • Behörighet: Minst 22,5 hp från Tyska D
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006.11.16.

Mål

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten:

• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning
med höga anspråk på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt
• ha mycket goda kunskaper inom det språk- resp. litteraturvetenskapliga
ämnesområde som masterarbetet behandlar

Innehåll

Kursen består av:
Examensarbete (30 hp)
Ett självständigt arbete över ett tema inom tysk språk- eller litteraturvetenskap. Arbetet redovisas i form av en uppsats på tyska omfattande 50-60 sidor. Höga krav ställs såväl på innehåll som på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.

Arbetet med den självständigt utförda uppgiften inleds med obligatoriska seminarier och avslutas med ett seminarium där arbetet redovisas och ventileras. Under terminens gång anordnas regelbundna genomgångar med handledaren.

Försvar av det egna arbetet är obligatoriskt.

Vid betygsättningen bedöms såväl innehållet som förmågan till ett vetenskapligt arbetssätt samt den formella och språkliga gestaltningen. Hänsyn tas även till opposition och försvar.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning
i tysk språkvetenskap eller litteraturvetenskap med höga krav på ett
vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.

Under kursens gång ska studenten uppnå följande:

- god förtrogenhet med och kritisk överblick över ett ämnesområde
- god förmåga till teoretisk och metodisk reflexion
- mycket god förmåga till informationssökning inom tysk språk- resp.
litteraturvetenskap
- stor självständighet i utarbetandet av frågeställningar, i genomförandet av en
analys och i presentationen av forskningsresultat
- omfattande behärskning av de formella krav som gäller för en vetenskaplig
framställning

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Som betyg på masterarbetet används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser femte terminens studier i ämnet tyska. Den innehåller den ämnesfördjupning som krävs för filosofie masterexamen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.