Kursplan för Muntlig kommunikation

Oral Communication

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5RY015
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ryska G2F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2006-12-07
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 27, 2007
  • Behörighet: Minst 40 poäng på Introduktionskursen i ryska, Ryska A och Ryska B (före ht 07) eller minst 60 högskolepoäng på Ryska A, Ryska B och Ryska C (fr o m ht 07).
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha utökat sin kunskap om formellt och informellt tal
• kunna oförberett hantera de vanligaste spontant uppkomna situationerna vid kontakt med språkområdet, såväl i den vardagliga, som den offentliga sfären
• initiera, genomföra och avsluta ett samtal i givna ämnen
• redogöra för egna nyanserade upplevelser och resonera kring en artikel, bok eller film
• ha kännedom om grundläggande likheter och skillnader mellan svenska och ryska kulturetiska koder
• argumentera för eller emot en ståndpunkt

Innehåll

Kursen utvecklar praktiska färdigheter i talad ryska, särskilt inom aktuella samhällspolitiska frågor.

Undervisning

Undervisningen består av övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen i kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom såväl muntlig som skriftlig examination. Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2007

Av läraren anvisat material.