Kursplan för Tyska D2

German D2

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY026
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 20, 2007
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med tyska som huvudområde (Tyska A-C)
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006.11.16.

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i tysk språk- och litteraturvetenskap.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för det tyska språkets utveckling i en politisk,
teologisk, mediehistorisk och allmänt kulturhistorisk kontext
• ha förmåga att läsa medelhögtyska texter samt nyhögtyska texter från
1500- och 1600-talen
• ha goda insikter i retorikforskning, textlingvistik och samtalsanalys
• ha grundläggande insikter i den tyska litteraturkritikens och
litteraturvetenskapens historia
• ha utökad kännedom om litteraturvetenskapliga begrepp samt insikter i
modern litteraturteori
• ha goda insikter i forskningen om litteraturen som del av ett kulturellt
system under tiden efter 1945

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Språkhistoria – språk, politik, religion, medier (7,5 hp)

I seminarier behandlas centrala texter från olika historiska epoker i syfte att belysa språkliga, politiska, teologiska och mediehistoriska utvecklingsprocesser.

Skriftligt och/eller muntligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna redogöra för språkinterna och -externa orsaker till språkliga
förändringar
• ha vissa insikter i medeltidens och reformationstidens kulturella,
politiska, religiösa och litterära förhållanden
• känna till grundläggande drag i medelhögtyskans och den tidiga
nyhögtyskans språkstruktur
• ha insikt i texters retoriska funktion i olika historiska sammanhang


Delkurs 2. Retorikforskning, textlingvistik och samtalsanalys (7,5 hp)

Undervisningen består av seminarier, där de aktuella forskningsområdena gås igenom och illustreras i praktiska analyser och övningar.

Skriftligt och/eller muntligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna redogöra för centrala begrepp och viktiga resultat inom
retorikforskning, textlingvistik och samtalsanalys
• kunna använda dessa begrepp och resultat vid analysen av skriftlig och
muntlig kommunikation
• vara medveten om att skriftliga texter och samtal alltid måste
analyseras mot bakgrund av den föreliggande politiska och kulturella
kontexten
• kunna reflektera över egna texter och deras funktion i olika
kommunikativa sammanhang
• kunna reflektera över egna bidrag i samtal och deras kommunikativa
funktion


Delkurs 3. Litteraturkritik och litteraturvetenskap (7,5 hp)

I seminarier behandlas den tyska litteraturkritikens och litteraturvetenskapens historia. I kursen ingår seminarier över den tyska estetikens klassiker.

Fortlöpande examination i samband med undervisningen samt avslutande skriftlig inlämningsuppgift.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha omfattande kunskaper om tysk litteraturhistoria från upplysningen och
framåt
• ha insikt i hur litteraturhistoriska synsätt är kopplade till politiska
och estetiska perspektiv
• kunna redogöra för den tyska litteraturkritikens utveckling från 1700-
talet och det historiska sambandet mellan litteraturkritiken och den
moderna litteraturvetenskapen
• ha god kännedom om litteraturvetenskapliga begrepp och insikter i modern
litteraturteori


Delkurs 4. Tyskspråkig litteratur och kultur efter 1945 (7,5 hp)

I seminarier behandlas den tyskspråkiga efterkrigslitteraturen som del av ett kulturellt system.

Fortlöpande examination i samband med undervisningen samt avslutande skriftlig inlämningsuppgift.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha god kännedom om den tyskspråkiga litteraturen från 1945 och framåt
• vara förtrogen med några viktiga teorier och forskningsprojekt inom
forskningsområdet ’Cultural studies’ (exempelvis ’Gender studies’
och ’Empirische Kulturwissenschaft’)
• ha god kännedom om det litterära systemet i de tyskspråkiga länderna
(förlagsväsen, litterära priser, pressens litteraturkritik etc.)
• ha insikter i svensk-tyska kulturkontakter (översättningar, reception av
litteratur inklusive dramatik på svensk resp. tysk teater etc.)

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på delkurser om tillsammans minst 22,5 hp.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser fjärde terminens studier i ämnet tyska. Tillsammans med Tyska E1 uppnås den ämnesfördjupning som krävs för filosofie masterexamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 20, 2007

Delkurs 1. Språkhistoria

Övrig litteratur enligt anvisningar

Delkurs 2. Litteraturkritik och litteraturvetenskap

 • Vogt, Jochen Einladung zur Literaturwissenschaft : mit einem Vertiefungsprogramm im Internet

  6., erweiterte und aktualisierte Aufl.: Paderborn: Fink, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heine, Heinrich Die Romantische Schule.

  Hamburg: 1836

  Den nu tillgängliga Reclam-utgåvan har ISBN 9783150098318

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lessing, Gotthold Ephraim Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie : mit beiläufigen Erläuterungen verschiedener Punkte deralten Kunstgeschichte.

  Stuttgart: Philipp Reclam Jun., 1964

  Den nu tillgängliga Reclam-utgåvan har ISBN 9783150002711

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Reich-Ranicki, Marcel Lauter Verrisse : mit einem einleitenden Essay.

  Erw. Neuausg: Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1984

  Den nu tillgängliga upplagan har ISBN 9783423115780

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Sekundärlitteratur:

 • Hohendahl, Peter Uwe; Berghahn, Klaus L.; Gf.4, Litteraturhistoria Tysk Nya Tiden Geschichte der deutschen Literaturkritik (1730-1980).

  Stuttgart: Metzler, cop. 1985

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kohlschmidt, Werner Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd 2 : Geschichte der deutschen Literatur vom Barock bis zur Klassik.

  2. Aufl.: Stuttgart: Reclam Jun., Cop. 1981

  Se bibliotekets söktjänst