Kursplan för Estlandskunskap I

Estonian Studies I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5ET008
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estniska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 20, 2007
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår även i Estniska A. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16.

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om Estlands geografi, samhällsförhållanden, historia och kultur.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha goda kunskaper om Estlands geografi och samhällsförhållanden samt
översiktlig kännedom om Estlands historia och kulturhistoria.

Innehåll

Kursen behandlar Estlands geografi, kultur och aktuella samhällsförhållanden samt ger en översikt över estnisk historia och kulturhistoria. Orientering om de uraliska folkens och språkens benämningar, utbredning och aktuella förhållanden. Läsning av tre estniska skönlitterära verk i översättning eller original.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha goda kunskaper om Estlands geografi, kultur och aktuella
samhällsförhållanden
• kunna redogöra för huvuddragen av Estlands historia och kulturhistoria
• veta vilka de uraliska folken och språken är, veta var dessa språk talas
samt ha någon kännedom om de uraliska folkens aktuella förhållanden.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Övriga föreskrifter

Det är av vikt för den studerande att regelbundet bevista undervisningen. Denna kan emellertid inte täcka hela det kunskapsstoff som måste inhämtas, varför självstudier är nödvändiga. Det förutsätts att den studerande arbetar på egen hand under den tid som inte upptas av undervisning.
Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Estniska A.
Kursen kan tillgodoräknas i Baskurs Estniska A som Delkurs 4. Estlandskunskap I.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 20, 2007

Estlandskunskap I

 • Lindström, Pär Lär känna Estland : en läsebok och resebok

  Växjö: Baltic Books, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Raag, Raimo Basfakta om Estland

  Uppsala: Institutionen för moderna språk.,

  Uppdateras och kompletteras årligen. Registrerade studenter kommer att kunna ladda ned denna bok från lärplattformen PingPong när kursen har börjat.

  Se bibliotekets söktjänst

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen. Valet av de tre skönlitterära verken sker i samråd med läraren.