Kursplan för Estlandskunskap II

Estonian Studies II

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5ET009
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estniska G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2006-11-16
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 20, 2007
  • Behörighet: Estlandskunskap I
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår även i Estniska B. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16.

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om Estlands geografi, samhällsförhållanden, historia och kultur.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha god kännedom om nutida estnisk vardagskultur
• ha goda kunskaper om estnisk historia och kulturhistoria
• ha god överblick över svensk-estniska kulturkontakter genom tiderna.

Innehåll

Kursen behandlar nutida estnisk vardagskultur, estnisk historia och kulturhistoria. I historien och kulturhistorien ägnas svensk-estniska kontakter särskild uppmärksamhet. Läsning av tre skönlitterära estniska verk i översättning eller original.
Kunskapskontroll sker genom ett avslutande skriftligt prov. De lästa skönlitterära verken kan även tenteras muntligt.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Övriga föreskrifter

Det är av vikt för den studerande att regelbundet bevista undervisningen. Denna kan emellertid inte täcka hela det kunskapsstoff som måste inhämtas, varför självstudier är nödvändiga. Det förutsätts att den studerande arbetar på egen hand under den tid som inte upptas av undervisning.
Kursen kan tillgodoräknas i Fortsättningskurs Estniska B som Delkurs 4. Estlandskunskap II.
Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Estniska B.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 20, 2007

Estlandskunskap II

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.