Kursplan för Franska D2

French D2

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR028
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Romanska språk A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med franska som huvudområde (Franska A-C)
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet, 210/240/270/300/330 högskolepoäng, som specialisering. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07.

Mål

Utbildningen syftar till att ge mycket säker språkfärdighet i tal och skrift, vidare antingen fördjupade kunskaper inom ett eller flera av de områden som tidigare studerats eller breddning av kunskaperna till ytterligare områden.
Efter avslutad kurs ska studenten

• i tal och skrift på franska kunna uttrycka sig varierat och väl anpassat till situation och mottagare
• ha breddat och fördjupat sina kunskaper inom de ämnesområden som väljs som delkurser

Innehåll

Kursen består av fyra valfria delkurser.

Valfria delkurser:

Delkurs 1. Avancerad fransk språkvetenskap (7,5 hp; valfri)

Fördjupning av insikter i modern fransk språkvetenskap genom studium av vetenskaplig originallitteratur på franska rörande ett centralt eller aktuellt problemområde inom fransk syntax, semantik eller pragmatik.

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

• kunna tillgodogöra sig vetenskaplig originallitteratur på franska inom ett givet språkvetenskapligt problemområde
• kunna följa och redogöra för lingvistisk argumentation inom det givna problemområdet
• kunna identifiera och beskriva de teoretiska paradigm som kommer till uttryck i de studerade texterna
• kunna med säkerhet analysera autentiska korpusexempel inom det givna problemområdet och därvid använda de teoretiska verktyg som tillhandahålls i de språkvetenskapliga texterna
• kunna skriftligt och muntligt på ett koherent sätt redogöra på franska för teorier och resultat inom det givna problemområdet och därvid använda relevant terminologi och för vetenskapligt språk gängse retoriska mönster och vokabulär


Delkurs 2. Avancerad litteraturvetenskaplig teori och metod (7,5 hp; valfri)

Orientering i litteraturvetenskaplig teori och metod. Läsning och diskussion av skönlitterär och litteraturvetenskaplig text. Förmågan till analys av skönlitterära verk och redovisning på franska av den litteraturhistoriska bakgrunden för verken tränas, liksom förmågan att sätta sig in i och på franska redogöra för de metoder som är specifika för litteraturvetenskapen.

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Efter avslutad delkurs ska studenten

• ha tillägnat sig fördjupad insikt i skönlitterära verk från olika perioder och kunna kritiskt diskutera dessa på franska
• kunna redogöra muntligt och skriftligt på franska för de lästa verkens plats i relevanta kulturella, sociala och politiska sammanhang
• kunna diskutera litterära verks förhållande till en tradition
• kunna se produktionen och receptionen av litterära verk i ett samhällsperspektiv
• vara förtrogen med skillnaderna mellan de viktigaste litterära genrerna
• ha förvärvat insikt i litteraturvetenskapens utveckling och vara förtrogen med viktiga litteraturvetenskapliga begrepp
• kunna genomföra en vetenskaplig analys av ett franskt skönlitterärt verk
• kunna redovisa analysen muntligt och skriftligt på franska med diskussion av den litteraturvetenskapliga metod som använts


Delkurs 3. Forn- och medelfranska (7,5 hp; valfri)
Med utgångspunkt i texter från 800-1400-talen till ett omfång motsvarande ca 1200 vers studeras grunddragen i medeltidsfranskans grammatik och i den medeltidsfranska litteraturens historia.
Skriftlig och/eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

• kunna med säkerhet översätta forn- och medelfransk text till svenska
• ha goda insikter i forn- och medelfranskans grammatik såväl ur synkron som diakron synpunkt
• ha goda insikter i medeltidens franska litteraturhistoria
• ha väsentligt fördjupat sina insikter i det franska språkets historia


Delkurs 4. Specialinriktad litteraturkurs (7,5 hp; valfri)
Studium av ca 1 200 sidor text som valts i samråd med examinator och som belyser något specialområde som exempelvis fransk litteratur, språkhistoria, kultur och samhälle i Frankrike eller de franskspråkiga länderna, talad franska, översättningsteori. Individuell handledning.
Skriftlig och/eller muntlig examination.
Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för de inhämtade kunskaperna i en skriftlig PM på franska
• med handledaren på franska kunna diskutera relevanta frågor och aspekter rörande det studerade specialområdet


Delkurs 5. Italienska (7,5 hp; valfri)

Genomgång av grunderna i italienska (uttal, grammatik, ordförråd).

Muntlig och/eller skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

• ha förvärvat grundläggande kunskaper i italienska
• ha förvärvat grundläggande insikter i strukturella likheter och skillnader mellan franska och italienska

Delkurs 6. Spanska (7,5 hp; valfri)

Genomgång av grunderna i spanska (uttal, grammatik, ordförråd).

Muntlig och/eller skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

• ha förvärvat grundläggande kunskaper i spanska
• ha förvärvat grundläggande insikter i strukturella likheter och skillnader mellan franska och spanska

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser fjärde terminens studier i ämnet franska och får tillsammans med Franska A1, Franska B1, Franska C1 och Franska E ingå som huvudämne i masterexamen.

Övriga föreskrifter

Om Språkvetenskap II valts på C-nivå kan Avancerad fransk språkvetenskap ej väljas på D-nivå.

Om Litteraturvetenskaplig teori och metod valts på C-nivå kan Avancerad litteraturvetenskaplig teori och metod ej väljas på D-nivå.

Om Språket och litteraturen under medeltiden valts på C-nivå kan Forn- och medelfranska ej väljas på D-nivå.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2007

Delkurs 1. Avancerad fransk språkvetenskap (7,5 poäng; valfri)

Referenslitteratur

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 2. Avancerad litteraturvetenskaplig teori och metod (7,5 poäng; valfri)

 • Kompendium (samling av litteraturkritiska artiklar och texter i urval)

  Institutionen för moderna språk,

  Köps på institutionen

  Obligatorisk

 • Pruner, Michel. L'analyse du texte de théâtre

  2e édition.: Paris: A. Colin, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hugo, Victor Acher, Lionel. Ruy Blas

  Paris: Bordas, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Molière, ; Rio, Françoise. Dom Juan, ou, Le festin de Pierre : comédie, 1665 : texte intégral

  [Paris]: Nathan, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rousseau, Jean-Jacques Lignereux, Cécile. Les confessions. : récit autobiographique Livres I à IV

  [Paris]: Larousse, DL 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zola, Émile Thérèse Raquin

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vassevière, Jacques; Toursel, Nadine Littérature : 14 textes théoriques et critiques

  Armand Colin ISBN 978-2200350246, 2011

  Obligatorisk

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur

 • Prigent, Michel; Darmon, Jean-Charles; Delon, Michel Histoire de la France littéraire. : XVIIe-XVIIIe siècle Classicismes

  Paris: PUF, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Prigent, Michel; Berthier, Philippe; Jarrety, Michel Histoire de la France littéraire. : XIXe-XXe siècle Modernités

  Paris: PUF, 2006

  Se bibliotekets söktjänst