Kursplan för Bulgariska II

Bulgarian, Basic Course II

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5BU002
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2007-10-19
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 04, 2008
 • Behörighet: Bulgariska I
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och senast reviderad 2007-10-19.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det bulgariska språket och viss kännedom om bulgarisk litteratur och bulgarisk realia.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det bulgariska språket
• ha viss kännedom om bulgarisk litteratur och bulgariska realia
• ha ökad säkerhet i användningen av relevanta språkliga hjälpmedel

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Delkursen innehåller moment för träning av den bulgariska formläran och syntaxen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna översätta från svenska till bulgariska och omvänt med inriktning främst på vardagsspråkets ordförråd
• kunna i ökad utsträckning tala och uppfatta bulgariska.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen (muntlig språkfärdighet) och genom ett skriftligt slutprov (skriftlig språkfärdighet).

Delkurs 2. Bulgarienkunskap, 7,5 hp
Delkursen ger en översikt över Bulgariens geografi, historia, kultur, idrott och film. Den behandlar också det bulgariska språkets historia och struktur relaterade till de andra slaviska språken samt ger en allmän översikt över Bulgariens litteraturhistoria. I kursen ingår läsning av två bulgariska noveller i översättning eller original.
Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha grundläggande kännedom om Bulgariens historia, politiska förhållanden och geografi
• ha viss kännedom om slaviska folk och språk
• ha viss kännedom om bulgarisk film och idrott
• ha en översiktlig kunskap om bulgarisk litteratur och dess historia.

Som examinationsformer används fortlöpande muntligt eller skriftligt examinations, ett skriftligt eller muntligt slutprov, inlämningsuppgifter, PM eller hemtenta.

Undervisning

Delkurs 1 ges i form av lektioner och övningar.
Delkurs 2 är Internetbaserad eller ges i form av lektioner.

Examination

Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Olika examinationsformer används (se under varje delkurs).
För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser andra terminens studier (på halvfart) i ämnet bulgariska.

Övriga föreskrifter

Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.