Kursplan för Polska II

Polish II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PL001
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Polska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2007-10-19
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 04, 2008
 • Behörighet: Polska I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och senast reviderad 2007-10-19.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det polska språket och viss kännedom om polsk litteratur och polsk realia.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det polska språket
• ha viss kännedom om polsk litteratur och polska realia

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Delkursen innehåller moment för träning av den polska formläran och syntaxen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna översätta från svenska till polska och omvänt med inriktning främst på vardagsspråkets ordförråd
• kunna i ökad utsträckning tala och uppfatta polska.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen (muntlig språkfärdighet) och genom ett skriftligt slutprov (skriftlig språkfärdighet).

Delkurs 2. Polenkunskap, 7,5 hp
Kursen ger en översikt över Polens geografi, historia, kultur och film. Den behandlar också det polska språkets historia och struktur relaterade till de andra slaviska språken samt ger en allmän översikt över Polens litteraturhistoria.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha grundläggande kännedom om Polens historia, politiska förhållanden och geografi
• ha viss kännedom om slaviska folk och språk
• ha viss kännedom om polsk film
• ha en översiktlig kunskap om polsk litteratur

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt eller muntligt slutprov, inlämningsuppgifter, PM eller hemtenta.
För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser andra terminens studier (på halvfart) i ämnet polska. För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen med huvudområde Polska krävs ytterligare 90 högskolepoäng (Polska B, Polska C och Polska D) varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen med huvudområde Slaviska språk krävs därutöver ytterligare 30 högskolepoäng i ämnet.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2008

Delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet: