Kursplan för Finsk-ugriska språk D1

Finno-Ugric Languages D1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FU000
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Finsk-ugriska språk A1E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-10-19
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2008
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen vari ska ingå 90 hp (kurserna A-C) i något finsk-ugriskt språk
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-XX-XX

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om huvudspråket samt förtrogenhet med språkvetenskapliga metoder och problem.
Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha fått god förtrogenhet med vetenskapliga begrepp och ett vetenskapligt arbetssätt
• ha dokumenterat sin förmåga att självständigt söka och kritiskt värdera information
• ha utvecklat goda kommunikativa och lingvistiska färdigheter i huvudspråket

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Examensarbete, 15 hp
Delkursen innehåller en självständigt utförd uppgift över ett ämne inom huvudspråkets språkvetenskap, litteraturvetenskap eller realia, som redovisas i form av en uppsats om ca 20 sidor. Varje student ska försvara sin egen uppsats och opponera på annans uppsats. Uppgiften som opponent kan bytas ut mot annan självständig uppgift.

Kunskapskontroll sker genom ventilering av den färdiga uppsatsen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• vara förtrogen med vetenskapliga begrepp och ett vetenskapligt arbetssätt
• ha visat sig kunna dra slutsatser och argumentera för dem utifrån egna data och andras ståndpunkter
• med stöd av handledaren ha planerat sin uppgift och följt uppgjord plan
• i tillämpliga fall ha visat sig kunna bedöma sin uppgift ur ett genusperspektiv
• skriftligen ha presenterat resultatet av sin studie i en uppsats
• ha visat sig kunna följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur, typografi, citat- och referatteknik
• ha opponerat på en uppsats inom finsk-ugrisk språk- eller litteraturvetenskap på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation

Delkurs 2. Fördjupning i huvudspråket, 15 hp
Delkursen innehåller en teoretisk och praktisk fördjupning i huvudspråket.
Den studerande ska läsa tre av följande specialkurser, vari skall ingå en metodkurs:
• Språkvetenskaplig metod, 5 hp
• Litteraturvetenskaplig metod, 5 hp
• Estnisk färdighetsträning, 5 hp
• Estnisk ordkunskap, 5 hp
• Översättningsteori och praktiska övningar med estnisk inriktning, 5 hp
• Estniskans varieteter, 5 hp
• Finsk språkvetenskap, 5 hp
• Finsk färdighetsträning, 5 hp
• Finsk litteratur, 5 hp
• Finskans varieteter, 5 hp
• Nordsamiska texter, 5 hp
• Lulesamiska, 5 hp
• Samiska varieteter, 5 hp
• Samisk namnforskning, 5 hp
• Äldre samiska texter och samisk lexikografi, 5 hp
• Sydsamiska, 5 hp
• Ungersk syntax, 5 hp
• Ungersk färdighetsträning, 5 hp
• Ungersk skönlitteratur, 5 hp
• Stilarter i ungerskan, 5 hp
• Översättningsteori och praktiska övningar med ungersk inriktning, 5 hp
• Ungersk folklore, 5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• väsentligt ha förbättrat sin förmåga att använda huvudspråket praktiskt
• ha breddat sin kunskap om huvudspråket
• ha kännedom om metoder och frågeställningar inom huvudspråkets språk- eller litteraturvetenskap

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett muntligt och ett skriftligt prov.

Undervisning

Undervisning ges i mån av resurser och består av föreläsningar samt övningar och examination. Studentens egna lärande är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs).
För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget väl godkänd på delkurser om tillsammans minst 18 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser fjärde terminens studier i estniska, finska, nordsamiska eller ungerska. Den innehåller den ämnesfördjupning som krävs för filosofie magisterexamen med huvudområde Finsk-ugriska språk.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2008

Delkurs 1. Examensarbete, 15 hp

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  4. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Fördjupning i huvudspråket, 15 hp

Specialkurser:

Specialkursen Estnisk färdighetsträning, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen

Specialkursen Estnisk ordkunskap, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Översättningsteori och praktiska övningar med estnisk inriktning, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Estniskans varieteter, 5 hp

 • Eesti murdepalu. : CD-skiva 9789985929155

  Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Erelt, Mati Estonian Language (Linguistica Uralica. Supplementary Series, Volume 1)

  Tallinn: Estonian Academy Publishers, 2003

  Läs s. 231-268, 343-378.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eesti murded ja kohanimed Pajusalu, Karl TiitHennoste, Tiit; Niit, Ellen; Päll, Peeter; Viikberg, Jüri

  Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002

  Läs s. 19-221.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tender, Tõnu Eesti släng : Olemus ja uurimislugu

  Keel ja Kirjandus, 1994

  Läs s. 291-299, 346-355.

  Se bibliotekets söktjänst

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Estnisk språkhistoria, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Samtliga specialkurser inom finska:

Litteratur enligt överenskommelse med läraren. Kontakta institutionen.