Institutionen för moderna språk

Kursplan för Ryska D1

Russian D1

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 15 högskolepoäng
  • Kurskod: 5RY018
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Ryska G2F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2007-11-08
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 35, 2008
  • Behörighet: Minst 22,5 hp på Ryska C.
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge mycket god och allsidig praktisk språkfärdighet, gedigna teoretiska kunskaper om ryska språket samt goda kunskaper om rysk litteratur och kultur.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ytterligare ha utvecklat sina kommunikativa och lingvistiska färdigheter
• i tal och skrift kunna uttrycka sig på idiomatisk ryska
• kunna hålla presentationer över förelagda teman på god ryska
• på god ryska kunna argumentera för och emot olika ståndpunkter
• i tal och skrift ha uppnått god förmåga att uttrycka sig på idiomatisk ryska
• kunna översätta avancerade texter från svenska till ryska
• kunna utforma egna texter på ryska även inom abstrakta ämnen.

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1: Språkfärdighet (muntlig och skriftlig), 4,5 hp

Skriftlig språkfärdighet
Kursen finslipar förmågan att i skrift producera varierade texter, delvis med användande av korpusar, konkordanser och andra Internet-baserade resurser.

Efter avslutad kurs förväntas studenten:
• i skrift kunna formulera sig på en nyanserad och idiomatisk ryska
• ledigt och med säkerhet behärska rysk syntax och olika stilarter
• ha viss kännedom om korpusanvändning
• kunna utforma egna texter på ryska av olika stilistisk karaktär
• kunna översätta avancerade, bl.a. fackspråkliga texter, från svenska till ryska

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Muntlig språkfärdighet
Kursen finslipar förmågan att i tal producera varierade texter, delvis med användande av korpusar, konkordanser och andra Internet-baserade resurser.

Efter avslutad kurs förväntas studenten:
• i tal kunna formulera sig på en nyanserad och idiomatisk ryska
• ledigt och med säkerhet behärska rysk syntax och olika stilarter
• kunna genomföra och på ryska redogöra för en komparativ analys av massmedial rapportering av samhällspolitiska skeenden i omvärlden

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen.

Delkurs 2: Rysk idéhistoria, 6 hp

Kursen innehåller läsning av centrala idéhistoriska texter främst i översättning, fördjupat studium av enskilda verk i original. Självständigt studium av minst ett valt verk som redovisas skriftligt.

Efter avslutad kurs förväntas studenten:
• ha gedigna kunskaper i Rysslands idéhistoriska utveckling
• kunna förklara det moderna Rysslands samhällsfrågor utifrån dess kultur- och idéhistoriska rötter

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 3: Text, 4,5 hp

Läsning av originaltexter på ryska med utblickar mot rysk litteratur- och kulturhistoria. Översättning av textavsnitt från ryska till svenska och diskussioner av texterna på ryska. Kursen omfattar 600 normalsidor rysk text (större delen skönlitteratur men även ett antal sidor samhällsvetenskaplig text), varav 200 sidor läses inom undervisningen och 400 sidor fritt efter samråd med läraren.

Efter avslutad kurs förväntas studenten:
• kunna analysera texter språkligt och innehållsmässigt
• ha mycket stor vana vid att använda allehanda språkliga hjälpmedel, däribland nätbaserade
• obehindrat kunna läsa olika typer av text

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov. Fritt vald text tenteras muntligt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på delkurser motsvarande mer än hälften av kursens poäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser fjärde terminens studier i ämnet ryska. Tillsammans med Ryska D2 uppnås den ämnesfördjupning som krävs för filosofie kandidatexamen i Ryska som huvudområde.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.