Kursplan för Muntlig kommunikation

Oral Communication

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY015
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ryska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2007-12-17
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 43, 2007
 • Behörighet: Ryska A och B, 60 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha utökat sin kunskap om formellt och informellt tal
• kunna oförberett hantera de vanligaste spontant uppkomna situationerna vid kontakt med språkområdet, såväl i den vardagliga, som den offentliga sfären
• initiera, genomföra och avsluta ett samtal i givna ämnen
• redogöra för egna nyanserade upplevelser och resonera kring en artikel, bok eller film
• ha kännedom om grundläggande likheter och skillnader mellan svenska och ryska kulturetiska koder
• argumentera för eller emot en ståndpunkt

Innehåll

Kursen utvecklar praktiska färdigheter i talad ryska, särskilt inom aktuella samhällspolitiska frågor.

Undervisning

Undervisningen består av övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen i kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom såväl muntlig som skriftlig examination. Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 43, 2007

Av läraren anvisat material.