Kursplan för Examensarbete i slaviska språk E (magister)

Master's Degree Project in Slavic Languages

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 15 högskolepoäng
  • Kurskod: 5RY022
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Slaviska språk A1E
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2007-11-08
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 35, 2008
  • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med något slaviskt språk som huvudområde samt Sv B/Sv2 B.
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning med utökade anspråk på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.

Innehåll

Kursen består av ett examensarbete:

Delkurs 1. Examensarbete (15 hp) – obligatorisk

Ett självständigt arbete över ett tema inom språk- eller litteraturvetenskap. I den mån arbetet har direkt anknytning till texter på huvudspråket kan även kulturhistoriska ämnen tillåtas. Arbetet redovisas i form av en uppsats på huvudspråket eller svenska.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning i språk-, litteratur- eller kulturvetenskap med skärpta krav på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. Under kursens gång ska studenten uppnå följande:
• förtrogenhet med ett ämnesområde
• god förmåga till teoretisk och metodisk reflexion
• god förmåga till informationssökning inom huvudspråkets språk-, litteratur- resp. kulturvetenskap
• stor självständighet i utarbetandet av frågeställningar, i genomförandet av en analys och i presentationen av forskningsresultat
• omfattande behärskning av de formella krav som gäller för en vetenskaplig framställning.

Undervisning

Arbetet med den självständigt genomförda uppgiften inleds med obligatoriska seminarier och avslutas med ett seminarium där uppsatsen redovisas och ventileras. Under terminens gång görs regelbundna genomgångar med handledaren.

Försvar av det egna arbetet är obligatoriskt.

Examination

Vid betygsättningen bedöms såväl innehållet som förmågan till ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt samt den formella och språkliga gestaltningen. Hänsyn tas även till opposition och försvar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För ämnesfördjupning till magisterexamen krävs ytterligare 15 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. För masterexamen krävs ytterligare 45 hp varav minst 30 hp ska vara ett självständigt arbete.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.