Institutionen för moderna språk

Kursplan för Modern slavisk språkvetenskap

Contemporary Slavic Linguistic Theory

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY027
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Slaviska språk A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2008
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen. Sv B/Sv2 B.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra vad lingvistiken innebär i sin snävare betydelse (som fonologi, morfologi, syntax, semantik)
 • behärska den lingvistiska teorins grundläggande idéer
 • kunna självständigt tillämpa teorin på praktiska problem

Innehåll

Kursen syftar till att belysa några huvudlinjer i språkvetenskapens utveckling i synnerhet inom slavistiken fram till nutiden, representerade exempelvis av lingvister som R. Jakobson, A. Wierzbicka, I. Meltjuk och P. Sgall.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom obligatorisk närvaro/inlämningsuppgifter/salsskrivning/muntlig grupptentamen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För ämnesfördjupning till magisterexamen krävs ytterligare 22,5 hp på avancerad nivå inom huvudområdet, varav minst 15 hp ska vara ett självständigt arbete. För masterexamen krävs ytterligare 52,5 hp varav minst 30 hp ska vara ett självständigt arbete.

Övriga föreskrifter

Kursen får tillgodoräknas i Slaviska språk E1 som delkurs 5. Modern slavisk språkvetenskap.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.