Kursplan för Albanska A2

Albanian A2

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

  • 15 högskolepoäng
  • Kurskod: 5AL001
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2007-11-08
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 35, 2008
  • Behörighet: Albanska A1
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökade praktiska och teoretiska kunskaper i det albanska språket och viss kännedom om albansk litteratur och albanska realia.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha ökade praktiska och teoretiska kunskaper i det albanska språket
• ha viss kännedom om albansk litteratur och albanska realia

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Delkursen innehåller moment för träning av den albanska formläran och syntaxen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna översätta från svenska till albanska och omvänt med inriktning främst på vardagsspråkets ordförråd
• kunna i ökad utsträckning tala och uppfatta albanska

Delkurs 2. Text, 3 hp

Delkursen innehåller en genomgång av albanska texter. I textkursen ingår 30 normalsidor albansk skön- och facklitteratur efter fastställd lista.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha viss kännedom om albansk litteratur

Delkurs 3. Realia, 4,5 hp
Delkursen innehåller en grundläggande genomgång av historia, geografi och politiska förhållanden i det albanska språkområdet. Albanskans relationer med andra indoeuropeiska språk studeras.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha en grundläggande kännedom om historia, geografi och politiska förhållanden i det albanska språkområdet samt om albanskans relationer med andra indoeuropeiska språk.

Undervisning

Albanska A2 är en distanskurs. De studerande arbetar individuellt. Kunskapskontroll och handledning sker via elektronisk kommunikation. Tillgång till en Internetansluten dator är därför en förutsättning.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt en sluttentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen är en breddningskurs och kan inte utgöra huvud- eller biområde i en kandidatexamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2008

Kurserna i albanska ges via PingPong, Uppsala universitets utbildningsplattform på Internet. Kurslitteraturen är producerad av Uppsala universitet och finns tillgänglig på kursens hemsida