Institutionen för moderna språk

Kursplan för Polska C

Polish C

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PL003
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Polska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-01-18
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 06, 2008
 • Behörighet: Minst 15 p/22,5 hp på Polska B.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och senast reviderad 2008-01-18.

Mål

Utbildningen syftar till att ge god och allsidig praktisk språkfärdighet och ytterligare ökade teoretiska kunskaper om polska språket samt utökade kunskaper om polsk litteratur och kultur.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• väsentligt ha utvecklat sina kommunikativa och lingvistiska färdigheter
• i tal och skrift kunna uttrycka sig på god polska
• ledigt kunna använda ett centralt polskt ordförråd i såväl tal som skrift
• kunna läsa och förstå polsk skönlitteratur och sakprosa

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp
Delkursen innehåller fördjupning i polsk formlära, syntax och ordbildning samt träning i översättning från svenska till polska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha goda kunskaper i polsk morfologi
• ha goda kunskaper i polsk syntax
• kunna översätta tämligen avancerade texter från svenska till polska
Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.


Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Kursen innehåller träning i att tala och uppfatta polska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha utökat sin kunskap om formellt och informellt tal
• kunna hantera de vanligaste spontant uppkomna situationerna vid kontakt med språket
• kunna initiera, genomföra och avsluta ett samtal i givna ämnen
• kunna redogöra för egna upplevelser och resonera kring en artikel, bok eller film

Delkurs 3. Polsk text, 7,5 hp
Delkursen innehåller studiet av texter som ger ökad insikt i polsk kultur- och litteraturhistoria. Kursen omfattar 300 normalsidor polsk text.
Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha utökat sitt polska ordförråd väsentligt jämfört med föregående nivå
• kunna analysera polska texter språkligt och innehållsmässigt
• kunna läsa olika typer av polsk text

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 4. Litteraturhistoria, 7,5 hp
Kursen innehåller läsning av centrala polska skönlitterära texter främst i översättning och fördjupat studium av enskilda verk i original. Självständigt studium av minst ett valt verk som redovisas skriftligt.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha god kännedom om huvudlinjerna inom polsk litteraturhistoria utifrån dess kulturhistoriska och historiska rötter
• ha kunskap om det moderna polska litteraturens centrala verk
• ha fördjupad förmåga att muntligt och skriftligt redovisa en litterär analys

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen. Övergångsregler tiilämpas. Kontakta studievägledningen för information.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 06, 2008

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik

 • Bielec, Dana Polish : an essential grammar

  London: Routledge, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lipinska, Ewa; Dambska, Elzbieta Kiedys wrócisz tu-- : podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych. n Cz. 1, p Gdzie nadwislanski brzeg

  Kraków: Universitas, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet

 • Bielec, Dana Polish. A Grammar and Workbook

  London: Routledge, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lipinska, Ewa; Dambska, Elzbieta Kiedys wrócisz tu-- : podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych. n Cz. 1, p Gdzie nadwislanski brzeg

  Kraków: Universitas, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

Samt av läraren anvisat material

Delkurs 3. Polsk text

Av läraren anvisat material

Delkurs 4. Litteraturhistoria

Samt av läraren anvisat material