Kursplan för Finska C2

Finnish C2

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FA021
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Finska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-06-12
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2008
 • Behörighet: Finska A och minst 22,5 hp i Finska B vari ska ingå delkurserna 1 (Grammatik) och 3 (Färdighetsträning med textanalys).
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs inrättad av högskolestyrelsen 1977-06-20. Kursplanen är fastställd av nämnden för språkutbildning 1982-04-23 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-05-18 och senast reviderad 2008-06-12.

Mål

Utbildningen syftar till att ge god färdighet och fördjupade teoretiska insikter i det finska språket. Kursen syftar också till att ge fördjupade kunskaper inom ytterligare ett område inom finsk språk- eller litteraturvetenskap eller grundläggande kunskaper i ett annat uraliskt språk.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha god färdighet att i tal och skrift kunna uttrycka sig på idiomatisk finska
• kunna använda sig av ett centralt finskt ordförråd i såväl tal som skrift
• kunna läsa och analysera finsk skönlitteratur och sakprosa
• ha kännedom om språkvetenskapliga teorier och metoder
• ha fördjupade kunskaper inom ett område inom finsk språk- eller litteraturvetenskap eller grundläggande kunskaper i ett annat uraliskt språk
• ha kunskaper om finskans dialektala och sociala varieteter
• ha kännedom om det finska skriftspråkets utveckling

Innehåll

Kursen består av tre obligatoriska delkurser och en valfri specialkurs.

Delkurs 1. Finsk språkvetenskap, 7,5 hp
Delkursen innehåller en genomgång av språkvetenskapliga grundbegrepp inom modern finsk fonetik, morfologi, syntax och semantik. Språkvetenskapens utveckling och centrala forskningsområden med exempel på aktuella forskningsfrågor.
Kunskapskontroll sker genom fullgjorda uppgifter och ett avslutande skriftligt prov.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha kunskap om nyare språkvetenskapliga, främst syntaktiska, teorier i finska
• ha en översiktlig kännedom om aktuell finsk språkvetenskaplig forskning
• kunna använda centrala språkvetenskapliga begrepp
• kunna analysera och förklara grammatiska strukturer utifrån olika språkvetenskapliga perspektiv


Delkurs 2. Språkfärdighet, 7,5 hp
Delkursen innehåller träning i att utifrån grammatik använda finska korrekt i olika sammanhang. Mer avancerade översättningar till och från finska, uppsatser, referat, föredrag och konversationsövningar.
Kunskapskontroll sker genom fullgjorda uppgifter samt muntligt och skriftligt prov.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha god kännedom om det skrivna språkets konventioner
• kunna strukturera texter på finska
• kunna översätta svårare texter till grammatiskt korrekt och idiomatisk finska
• kunna utforma referat, artikel, recension, subjektiv analys och fiktiv text
• ha utvecklat förmågan till processkrivande
• ha befäst och aktiverat förmågan att argumentera, informera, debattera och hålla föredrag på korrekt finska


Delkurs 3. Finskans varieteter, 7,5 hp
Delkursen innehåller en grundlig genomgång av finskans regionala och sociala variation. Skillnaden mellan talad och skriven finska. En överblick av det finska skriftspråkets utveckling.
Kunskapskontroll sker genom fullgjorda analysuppgifter samt muntligt eller skriftligt prov.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• känna till hur de regionala finska dialekterna utvecklats mot bakgrund av kolonisationshistorien
• kunna känna igen och redogöra för skillnader mellan de huvudsakliga dialektområdena
• ha kännedom om det finska skriftspråkets utveckling
• ha kunskaper om social variation och dess uppkomst i finska
• ha baskunskaper i sociolingvistiska teorier och analysmetoder


Delkurs 4. En valfri specialkurs, 7,5 hp:

Specialkurs 1. Finsk litteratur, 7,5 hp
Delkursen innehåller genomgång av den moderna finska litteraturen fram till vår tid. Grundläggande kännedom om sverigefinsk litteratur. Baskunskaper i litteraturvetenskapliga teorier och metoder. Läsning av finsk skönlitteratur i original. Ca 350 sidor finsk skönlitteratur studeras intensivt.
Kunskapskontroll sker fortlöpande och genom fullgjorda inlämningsuppgifter.

Efter kursen ska studenten:

• ha fördjupade kunskaper i finsk litteratur och litteraturhistoria
• ha grundläggande kunskaper on sverigefinsk litteratur
• ha grundläggande kännedom om litteraturvetenskapliga teorier och metoder
• kunna förstå skönlitteratur genom analys av hur kulturella begrepp kommer till uttryck i text


Specialkurs 2. Tvåspråkighet i sverigefinsk kontext, 7,5 hp
Delkursen innehåller en orientering i tvåspråkighetsfrågor med tonvikt på finsk-svensk tvåspråkighet samt en översikt över tvåspråkighetsforskningen i Norden. Genomgång av språkmiljöer i Sverige. Simultan och successiv tvåspråkighet. Trespråkighet. Tvåspråkighet och identitet.
Kunskapskontroll sker genom fullgjorda hemuppgifter samt genom fortlöpande bedömning.

Efter kursen ska studenten:

• ha kunskaper i tvåspråkighetsfrågor
• kunna redogöra för olika former av tvåspråkighet
• ha god kännedom om finsk-svensk tvåspråkighet
• ha översiktliga kunskaper om teorier och metoder inom tvåspråkighetsforskningen

Specialkurs 3. Språkhistoria, 7,5 hp
Delkursen innehåller en genomgång av det finska skriftspråkets utveckling med tonvikt på ljud- och formlära. Läsning av texter från och med 1500-talet fram till slutet av 1700-talet. Orientering i äldre finsk språkforskning.
Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning och skriftligt eller muntligt slutprov.

Efter kursen ska studenten:

• kunna redogöra för utvecklingen av finskt skriftspråk från bibelfinska till modern skriven finska
• kunna läsa och förstå gamla finska texter
• ha baskunskaper i finsk språkforskning
• ha god kännedom om utvecklingen av finsk fonologi och morfologi
• ha översiktliga kunskaper i etymologi

Specialkurs 4. Översättning till och från finska , 7,5 hp
Delkursen innehåller en genomgång av översättningstyper, översättningsprocessen och språktypologier. Kontrastiv språkforskning som hjälpmedel i översättning.
Kunskapskontroll sker genom fullgjorda översättningsuppgifter och skriftligt slutprov.

Efter kursen ska studenten:

• ha baskunskaper i översättningsvetenskap
• ha kännedom om översättningteoretiska frågor och metoder
• kunna tillämpa övesättningsteoretiska analysmodeller
• kunna översätta olika typer av svårare texter till grammatisk korrekt och idiomatisk finska

Specialkurs 5. Grundkurs i ett annat uraliskt språk, 7,5 hp
Delkursen innehåller grunderna i ett annat uraliskt språk (se kursplanen för respektive språk).
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande skriftligt prov.

Undervisning

Se under Innehåll.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under respektive delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta erhållits på delkurser om minst 22,5 högskolepoäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser tredje terminens studier i finska.
För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs ytterligare 30 högskolepoäng (Finsk-ugriska språk D1 eller Finsk-ugriska språk D 2) varav ett självständigt arbete om 15 eller 30 högskolepoäng och för ämnesfördjupning till filosofie mastersexamen ytterligare 30 högskolepoäng (Finsk-ugriska språk E).

Övriga föreskrifter

Delkurser i annat uraliskt språk får ej medtas i examen om motsvarande kurs lästs inom annan kurs.
Kursen får ej medtas i examen tillsammans med kursen Finska för Finsktalande C.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2012

Delkurs 1. Finsk språkvetenskap

 • Hakulinen, Auli Iso suomen kielioppi

  Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004

  Nätversion: Ison suomen kieliopin verkkoversio (VISK), 2005 http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sulkala, Helena; Karjalainen, Merja Descriptive Finnish Grammar

  London: Routledge: 1992

  Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur:

 • Almqvist, Ingrid Att språka om språk. Kompendium i syntax

  Finska institutionen, Stockholm: 1994

  finns att köpa på institutionen

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hakulinen, Auli; Karlsson, Fred Nykysuomen lauseoppia

  2. pain.: Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

Övrig litteratur i samråd med läraren

Delkurs 2. Språkfärdighet

 • Bessonoff, Salli-Marja; Hämäläinen, Eila Kielitaitoa kirjoittamalla : kirjoitusharjoituksia suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville

  Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Itkonen, Terho; Maamies, Sari Uusi kieliopas

  Helsinki: Tammi, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • White, Leila Suomen kielioppia ulkomaalaisille

  4. uud. p.: Helsinki: Finn Lectura, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen

Delkurs 3. Finskans varieteter,

 • Lehikoinen, Laila Suomea ennen ja nyt : Suomen kielen kehitys ja vaihtelu

  2., korjattu pain.: Helsinki: Finn Lectura, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mantila, Harri Virittäjä 2004

  Läses: "Murre ja identiteetti", s. 322-346.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mielikäinen, Aila Murteiden murros : levikkikarttoja nykypuhekielen piirteistä

  Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur

 • Virittäjä 2001

  Läses: Lappalainen, Hanna, "Sosiolingvistinen katsaus suomalaisnuorten nykypuhekieleen ja sen tutkimukseen.", s. 74?101.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Virittäjä 2006

  Läses: Leino, Antti & Hyvönen, Saara & Salmenkivi, Marko, "Mitä murteita Suomessa onkaan? Murresanaston levikin kvantitatiivista analyysia.", s. 26-45.

  Se bibliotekets söktjänst

Artiklar i samråd med läraren

Specialkurs 1. Finsk litteratur, 7,5 hp

 • Gröndahl, Satu M. Den finska litteraturen i Sverige - språkvård och status.

  Ingår i:

  Språk i Norden = : Sprog i Norden : årsskrift for Nordisk språkråd og språknemdene i Norden

  (1996) s. 73-89

  I: Språk i Norden. Nordisk språksekretariats skrifter 20. Oslo: Novus Forlag 1996, s. 73-89.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jokinen, Maijaliisa Uusia suomalaisia kirjailijoita

  2001

  http://www.oph.fi/download/49136_finsklitteratur.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Laitinen, Kai Suomen kirjallisuuden historia

  Helsingissä: Otava, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bergsten, Staffan Litteraturvetenskap : en inledning.

  2., [rev. och utök.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Suomen kirjallisuushistoria 1-3

  1999

  (Läses enligt anvisningar)

  Se bibliotekets söktjänst

Övrig litteratur enligt anvisningar.

Finsk litteratur - referenslitteratur

 • Entzenberg, Claes; Hansson, Cecilia Modern litteraturteori : från rysk formalism till dekonstruktion. D. 1

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Entzenberg, Claes; Hansson, Cecilia Modern litteraturteori : från rysk formalism till dekonstruktion. D. 2

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tarkiainen, Kari; Lainio, Jarmo Finnarnas historia i Sverige. 3, Tiden efter 1945

  Stockholm: Nordiska museet, 1996

  Läses: Jokinen, Maijaliisa, "Sverigefinska kultursträvanden", s. 379-401.

  Se bibliotekets söktjänst

Specialkurs 2. Tvåspråkighet i sverigefinsk kontext

Övrig litteratur enligt överenskommelse

Referenslitteratur

 • Börestam, Ulla; Huss, Leena Språkliga möten : tvåspråkighet och kontaktlingvistik.

  Lund: Studentlitteratur, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Janulf, Pirjo Kommer finskan i Sverige att fortleva? : en studie av språkkunskaper och språkanvändning hos andragenerationens sverigefinnar i Botkyrka och hos finlandssvenskar i Åbo

  Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

Specialkurs 3. Språkhistoria

Referenslitteratur

Specialkurs 4. Översättning till och från finska

 • Simon, Sherry Gender in translation : cultural identity and the politics of transmission

  London: Routledge, cop. 1996

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ingo, Rune Konsten att översätta : översättandets praktik och didaktik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Munday, Jeremy Introducing translation studies : theories and applications

  London ; a New York: Routledge, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och översättningsövningar enligt lärarens anvisningar.

Specialkurs 5. Grundkurs i ett annat uraliskt språk

Se litteraturlista för respektive språk.