Kursplan för Estniska B

Estonian B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5ET004
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estniska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-06-12
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2008
 • Behörighet: Minst 15 p/22,5 hp i baskurs Estniska A vari skall ingå delkurs 1 (Estniskans grunder) och 2 (Det estniska språksystemet).
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsstyrelsens utbildningsnämnd 1977-05-13 och senast reviderad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-06-12.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökade färdigheter i användningen av estniska språket i tal och skrift samt fördjupade teoretiska kunskaper om estniska språket, Estlands historia och kulturhistoria.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna läsa och förstå något mer avancerade estniska texter
• kunna använda relevanta lexika och språkliga hjälpmedel
• kunna översätta något mer avancerade texter från svenska till estniska
• kunna föra en enkel vardagskonversation på estniska
• ha fått större förtrogenhet med vetenskapliga begrepp och ett
vetenskapligt arbetssätt

Innehåll

Kursen består av följande fem delkurser:

Delkurs 1. Satslära, 7,5 hp
Delkursen innehåller en grundlig genomgång av estniskans satslära med tillämpningsövningar och fördjupade kunskaper i böjningslära.
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande skriftligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha god kunskap om estniskans satslära och aktivt kunna tillämpa
kunskaperna i tal och skrift
• ha förvärvat ökad säkerhet i att böja estniska ord.

Delkurs 2. Muntlig färdighetsträning, 5 hp
Delkursen innehåller talövningar samt träning i att aktivt tillämpa de inhämtade kunskaperna i grammatik, ordförråd och idiomatik. Uttals- och konversationsövningar.
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• kunna uttrycka sig på estniska i olika vardagliga sammanhang och därvid tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik, ordförråd och idiomatik
• hålla ett kortare referat eller ge en presentation över förelagt ämne på estniska
• ha tillägnat sig ett utökat aktivt och passivt ordförråd jämfört med basordförrådet.

Delkurs 3. Skriftlig färdighetsträning, 4 hp
Delkursen innehåller skrivövningar och träning i att aktivt tillämpa de inhämtade kunskaperna i grammatik, ordförråd och idiomatik. Översättning till och från estniska. Kortare uppsatser.
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande skriftligt prov.
Efter avslutad delkurs ska studenten:
• självständigt kunna förbereda och skriva en kortare uppsats över förelagt ämne på estniska och därvid tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik, ordförråd och idiomatik
• kunna översätta något mer avancerade svenska texter till idiomatisk estniska med anlitande av adekvata språkliga hjälpmedel
• ha tillägnat sig ett utökat aktivt och passivt ordförråd jämfört med basordförrådet.

Delkurs 4. Textläsning, 6 hp
Delkursen innehåller språklig analys genom läsning av 120 sidor modern estnisk text varav 20 sidor är sakprosa. Litteraturhistoria i anslutning till de lästa författarna.
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna läsa estniska texter med anlitande av adekvata språkliga
hjälpmedel och analysera texterna ur grammatisk synvinkel med användande
av relevant terminologi
• ha ökat sin förtrogenhet med estnisk skönlitteratur.

Delkurs 5. Estlandskunskap II, 7,5 hp
Delkursen behandlar nutida estnisk vardagskultur, estnisk historia och kulturhistoria. I historien och kulturhistorien ägnas svensk–estniska kontakter särskild uppmärksamhet. Läsning av tre skönlitterära estniska verk i översättning eller original.
Kunskapskontroll sker genom ett avslutande skriftligt prov. De lästa skönlitterära verken kan även tenteras muntligt.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha god kännedom om nutida estnisk vardagskultur
• ha goda kunskaper om estnisk historia och kulturhistoria
• ha god överblick över svensk–estniska kulturkontakter genom tiderna.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget väl godkänd på delkurser om tillsammans 22,5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser första terminens studier i estniska. För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen krävs ytterligare 30 högskolepoäng (Estniska C1) varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver 30 hp (Finsk-ugriska språk D1 eller Finsk-ugriska språk D 2) varav ett självständigt arbete om 15 eller 30 högskolepoäng och för ämnesfördjupning till filosofie mastersexamen ytterligare 30 högskolepoäng (Finsk-ugriska språk E).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2008

Delkurs 1: Satslära:

Delkurs 3: Muntlig färdighetsträning

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 3: Skriftlig färdighetsträning

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen

Delkurs 4: Textläsning

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 5: Estlandskunskap

 • Raag, Raimo Hjälpreda till estlands historia och kulturhistoria

  Uppdateras och kompletteras årligen: Uppsala: Institutionen för moderna språk,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Raun, Toivo U. Estonia and the Estonians

  Updated 2. ed.: Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, cop. 2001

  Se bibliotekets söktjänst

Valet av de tre skönlitterära verken sker i samråd med läraren.