Kursplan för Estniska C2

Estonian C2

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5ET011
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estniska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-06-12
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2008
 • Behörighet: Estniska A och minst 22,5 hp från Estniska B vari ska ingå delkurs 1 (Satslära).
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av nämnden för språkutbildning 1978-06-09 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-06-12.

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade teoretiska kunskaper om estniska språket och ökade färdigheter i att tala, läsa och skriva estniska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha befäst och fördjupat kunskaperna i estnisk grammatik, särskilt böjningslära
• kunna läsa och språkligt analysera mer avancerade estniska texter
• ha förmåga att kritiskt diskutera estnisk litteratur och kultur
• ha större förmåga att i tal och skrift uttrycka sig på estniska
• kunna översätta relativt avancerade texter från svenska till estniska
• vara väl förtrogen med språkliga hjälpmedel och kritiskt kunna använda och utvärdera dessa
• förstå och kunna beskriva estniskans grammatiska system
• vara förtrogen med den moderna standardestniskans utveckling, språkvårdande institutioner och aktuella problem inom språkvård och språkpolitik.

Innehåll

Kursen består av följande fem delkurser:

Delkurs 1. Ordbildningslära, 5 hp

Delkursen innehåller en grundlig genomgång av estniskans ordbildningssätt och en orientering om estniska lexika och lexikologisk forskning.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande skriftligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha goda kunskaper i estnisk ordbildning
• kunna analysera estniska ord ur ordbildningssynpunkt
• vara väl förtrogen med estniska lexika och aktuella problemställningar i estnisk lexikologisk forskning

Delkurs 2. Textläsning, 5 hp

Delkursen innehåller språklig analys genom läsning av 170 sidor estnisk text. I litteraturen studeras tiden från Kristjan Jaak Peterson. Presentationer av de lästa författarna och/eller litterära grupperingarna.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• med utgångspunkt i de studerade texterna ha utökat sitt passiva ordförråd och förmåga till språklig analys
• kunna sätta in de lästa verken i ett litteratur- och kulturhistoriskt sammanhang
• kunna identifiera utmärkande drag för respektive författare och/eller litterär strömning

Delkurs 3. Muntlig färdighetsträning, 5 hp

Delkursen innehåller konversationsövningar, referat och presentationer samt träning i att tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik, ordförråd och idiomatik.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha utökat sin kunskap om formellt och informellt tal
• kunna initiera, genomföra och avsluta ett samtal i givna ämnen
• nyanserat kunna redogöra för egna upplevelser och resonera kring en artikel, bok eller film
• ha tillägnat sig ett större aktivt ordförråd jämfört med de båda tidigare nivåernas basordförrådDelkurs 4. Skriftlig färdighetsträning, 7,5 hp

Delkursen innehåller språklig analys med utgångspunkt från översättningsövningar från svenska till estniska samt träning i att tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik, ordförråd och idiomatik.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna översätta något mer avancerade texter från svenska till estniska
• kunna utforma egna texter av olika karaktär på estniska


Delkurs 5. Språkpolitik och språkvård, 7,5 hp

Delkursen innehåller en orientering om den moderna standardestniskans utveckling, språksituationen i Estland, aktuella problem inom språkpolitik och språkvård, språkvårdande institutioner. Inom språkvården uppmärksammas framför allt böjningslära och ordförråd.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha god kännedom om hur det estniska standardspråket skapades
• vara väl orienterad i språksituationen i Estland
• känna till aktuella problem inom estnisk språkpolitik och språkvård, särskilt vad gäller böjningslära och ordförråd
• veta vilka institutioner i Estland som bedriver språkvård eller är aktiva inom språkpolitiken

Undervisning

Se under Innehåll.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under respektive delkurs). Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget väl godkänd på delkurser om tillsammans 17,5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser tredje terminens studier i estniska. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs ytterligare 30 hp (Finsk-ugriska språk D1 eller Finsk-ugriska språk D 2) varav ett självständigt arbete om 15 eller 30 högskolepoäng och för ämnesfördjupning till filosofie mastersexamen därutöver 30 högskolepoäng (Finsk-ugriska språk E).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2008

Delkurs 1. Ordbildningslära, 5 hp

 • Erelt, Mati Eesti keele grammatika I. Morfoloogia ; Sõnamoodustus

  Tallinn: Eesti teaduste akademia. Keele ja kirjanduse instituut, 1995

  s. 407-613 eller Tauli 1973

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kaalep, Heiki-Jaan; Muischnek, Kadri Eesti kirjakeele sagedussõnastik

  Tartu: [Tartu Ülikool], 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Raag, Raimo Estniska ord : Inledning till estnisk lexikologi och lexikografi

  Uppsala: Finsk-ugriska institutionen, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tauli, Valter Standard Estonian grammar. P. 1, Phonology, morphology, word-formation

  Uppsala: Univ., 1973

  s. 116-200 eller Erelt 1995

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Textläsning, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 3. Muntlig färdighetsträning, 5 hp

Av läraren framtaget material som utdelas i samband med undervisningen.

Delkurs 3. Muntlig färdighetsträning, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 4. Skriftlig färdighetsträning 7,5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 5. Språkpolitik och språkvård, 7,5 hp

 • Raag, Raimo Folk och språk i Estland

  Göteborg: Göteborgs univ., Finsk-ugriska seminariet, cop. 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Raag, Raimo Från allmogemål till nationalspråk : språkvård och språkpolitik i Estland från 1857 till 1999 = From peasant idioms to a national language : language planning in Estonia from 1857 to 1999

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis : b Univ.-bibl. [distributör], 1999

  eller Raag 2008 (Talurahva...)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Raag, Raimo Talurahva keelest riigikeeleks

  Tartu: Atlex, 2008

  eller Raag 1999 (Från allmogemål...)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Raag, Virve The effects of planned change on Estonian morphology

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis : b Univ.-bibl. [distributör], 1998

  (Läses enligt anvisningar.)

  Se bibliotekets söktjänst