Kursplan för Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur

From Franz Kafka to Elfriede Jelinek: Modern German Literature

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5TY027
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska G1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2008-10-23
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 35, 2009
  • Behörighet: Sv B/Sv2 B och Ty lägst C-språk kurs B/steg 3.
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-10-23

Mål

Utbildningen syftar till att på ett kritiskt reflekterande sätt kunna läsa och diskutera modern tysk skönlitteratur samt skriva enklare texter på godtagbar tyska i anslutning till den lästa litteraturen.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• vara förtrogen med ett urval skönlitterära verk från tiden efter 1900
• kunna redogöra för vissa grunddrag i tysk litteraturhistoria
• kunna förstå de lästa verken i deras kulturella sammanhang
• kunna analysera den lästa litteraturen med hjälp av vissa grundläggande
litteraturvetenskapliga begrepp
• kunna diskutera den lästa litteraturen i relation till olika kulturella
och samhälleliga värderingar och föreställningar, bl.a. genus och etnicitet
• kunna göra presentationer på tyska om författare och verk
• själv kunna producera enklare tyska texter av olika slag, exempelvis
korta recensioner och diktanalyser

Innehåll

Textgenomgång i seminarieform. Extensiv och intensiv läsning av modern litteratur (ca 1.200 sidor) i syfte att främja språkfärdigheten och ge insikter i de tyskspråkiga ländernas kultur. Dessutom läses ett antal dikter från skilda epoker, vilka bildar utgångspunkt för en översikt över tysk litteraturhistoria från upplysningen och framåt.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt genom fortlöpande bedömning.

Muntlig författarpresentation. Kontroll av ord- och frasinlärning. Processkrivning i form av 4 inlämningsuppgifter. Ytterligare en inlämningsuppgift i form av en recension av ett valfritt verk.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser 7,5 hp av Tyska A1 och kan tillgodoräknas vid komplettering till fullständig A-kurs i tyska.

För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen krävs ytterligare 82,5 hp (Tyska A1,B1 och C1), varav ett självständigt arbete om 15 hp. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver ytterligare 30 hp (Tyska D1), och till filosofie masterexamen ytterligare 60 hp (Tyska D1 och Tyska E1).

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med Tyska A1.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.