Kursplan för Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria

Not Just Goethe: German Literature and Literary History

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY028
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-10-23
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2009
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Tyska A
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-10-23

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökade kunskaper om tysk litteratur och litteraturhistoria för att kunna förstå och diskutera litterära verk i ett kulturellt och socialt sammanhang samt skriva en kortare sammanhängande text om ett litterärt ämne.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha tillägnat sig och kunna kritiskt diskutera ett urval representativa
litterära verk från mitten av 1700-talet till nutid
• förstå de litterära verken i deras kulturella och sociala sammanhang, bl.a. ur ett genusperspektiv
• kunna reflektera över de lästa texternas aktualitet
• kunna översiktligt redogöra för den tyska litteraturhistorien från
upplysningen och framåt
• kunna samtala om den lästa litteraturen med hjälp av
litteraturvetenskapliga begrepp
• kunna skriva en kortare sammanhängande text med vissa formella anspråk
om ett litterärt ämne
• ha utvecklat ett kreativt förhållningssätt i umgänget med litteratur

Innehåll

Litteraturgenomgång i seminarieform med inslag av kreativa muntliga och skriftliga övningar. Läsning av ca 1.200 sidor skönlitteratur samt en lärobok i litteraturhistoria. I undervisningen behandlas kulturella huvudströmningar och centrala författarskap i den tyskspråkiga litteraturen från upplysningen och framåt.
Fortlöpande examination i samband med undervisningen. Inlämningsuppgift (ca 7 sidor) med utgångspunkt i ett (eller flera) av de lästa verken.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt genom fortlöpande bedömning.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser 7,5 hp av Tyska B1 och kan tillgodoräknas vid komplettering till fullständig B-kurs i tyska.
För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen krävs ytterligare 52 hp (Tyska B1 och C1), varav ett självständigt arbete om 15 hp. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver ytterligare 30 hp (Tyska D1), och till filosofie masterexamen ytterligare 60 hp (Tyska D1 och Tyska E1).

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas in i en examen tillsammans med Tyska B1.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

 • Wucherpfennig, Wolf Deutsche Literaturgeschichte : von den Anf

  1. Aufl: Stuttgart: Klett, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lessing, Gotthold Ephraim Rölleke, Heinz Fabeln : abhandlungen über die Fabel

  Bibliograph. erg. Ausg. 2013, [Nachdr.].: 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goethe, Johann Wolfgang von Riman, Anna Die Leiden des jungen Werther

  2., durchgesehene und erweiterte Auflage: Stuttgart: Reclam, 2016

  http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4338475&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hoffmann, E.T.A. Die Serapionsbrüder

  Hrsg. von Wulf und Ursula Segebrecht. Frankfurt a.M.: Deutscher Klassiker Verlag, 2008 [1819-1821]. Urval. ISBN 9783618680284.,

  Obligatorisk

 • Droste-Hülshoff, Annette von May, Yomb Die Judenbuche : ein Sittengemälde aus dem gebirgigten Westfalen

  2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hauptmann, Gerhart Kämper, Max Bahnwärter Thiel : novellistische Studie

  2014

  http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4531716&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fontane, Theodor Frau Jenny Treibel oder „Wo sich Herz zum Herzen find’t“.

  Hrsg. von Wolfgang Pütz. Stuttgart: Reclam, 2014 [1892]. ISBN 9783150191613.,

  Obligatorisk

 • Seghers, Anna Reise ins elfte Reich. Erzählungen 1934-1946.

  Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag, 1998.,

  Darin vor allem: Reise ins elfte Reich [1939].

 • Aichinger, Ilse Reichensperger, Richard Werke. : [2] Der Gefesselte : Erzählungen (1948-1952)

  Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1991

  Korrekt ISBN (2010): 9783596110421. Darin vor allem: Spiegelgeschichte [1949].

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Geiger, Arno Es geht uns gut : Roman

  Ungekürzte Ausg.: München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bode, Dietrich Deutsche Gedichte : eine Anthologie

  Erw. Neuausg. 2010, [Nachdr.].: Stuttgart: Reclam, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan