Institutionen för moderna språk

Kursplan för Språkhistoria - språk, politik, religion, medier

Language History: Language, Politics, Religion, Media

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5TY030
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Tyska A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2008-10-23
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 35, 2009
  • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med tyska som huvudområde (Tyska A-C).
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-10-23.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för det tyska språkets utveckling i en politisk, teologisk, mediehistorisk, genusrelaterad och allmänt kulturhistorisk kontext
• kunna reflektera över språkinterna och -externa orsaker till språkliga förändringar
• ha förmåga att läsa medelhögtyska texter samt nyhögtyska texter från 1500- och 1600-talen
• känna till grundläggande drag i medelhögtyskans och den tidiga nyhögtyskans språkstruktur
• ha insikt i texters retoriska funktion i olika historiska sammanhang

Innehåll

I seminarier behandlas centrala texter från olika historiska epoker i syfte att belysa språkliga, politiska, teologiska och mediehistoriska utvecklingsprocesser. Begreppet språkförändring får en teoretisk problematisering.

Examination

Skriftligt och/eller muntligt prov.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För ämnesfördjupning till magisterexamen krävs ytterligare 22,5 hp på avancerad nivå inom huvudområdet, varav minst 15 hp ska vara ett självständigt arbete. För masterexamen krävs ytterligare 52,5 hp, varav minst 30 hp ska vara ett självständigt arbete.

Övriga föreskrifter

Kursen får tillgodoräknas i Tyska D1 eller Tyska D2 som delkurs Språkhistoria – språk, politik, religion, medier, 7,5 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2009