Kursplan för Polsk litteraturhistoria

Polish Literary History

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5PL007
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Polska G1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2009-04-23
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 36, 2009
  • Behörighet: Grundläggande behörighet
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• översiktligt kunna redogöra för huvuddragen i den polska litteratur- och kulturhistorien
• kunna sätta in de lästa verken i ett litteratur- och kulturhistoriskt
sammanhang, kunna identifiera utmärkande drag för respektive
författare och/eller litterär strömning samt vara förtrogen med samhälleliga förhållanden
• kunna redogöra för huvuddragen i litterära texter av olika genrer
• i såväl muntlig som skriftlig form kunna analysera grundläggande
språkliga, litterära och innehållsmässiga aspekter av en text i relation till olika kulturella och samhälleliga värderingar och föreställningar, bl.a. genus och etnicitet.
• kunna göra en litteraturvetenskaplig analys av de lästa verken
• ha skrivit en kortare sammanhängande text med vissa formella anspråk
om ett litterärt ämne

Innehåll

Inledande litteraturhistorisk översikt följd av textbehandling. Studium av representativa texter från 1700- , 1800- samt 1900-talen till ett omfång av ca 800 sidor. Litteraturhistorien studeras med särskild hänsyn till de litterära riktningar och författare som läses. Texterna studeras från såväl språklig som litterär synpunkt.

Undervisning

Kursen är Internetbaserad och består av ett antal virtuella lektioner som äger rum via universitetets lärplattform. Tillgång till Internetansluten dator är därför nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängliga via Internet.

Examination

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning, ett antal inlämningsuppgifter samt en hemtentamen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen tillhör ett biområde och kan inte ingå som huvudområde i en filosofie kandidatexamen.

Övriga föreskrifter

Kursen samläses med och kan tillgodoräknas som delkurs 4. Litteraturhistoria på Polska B.
Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Polska B.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.