Kursplan för Fransk språkvetenskap II

French Linguistics II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR036
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-03-30
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 36, 2009
 • Behörighet: Franska A och minst 15 p/22,5 hp på Franska B 1, vari ska ingå delkurs 1 och 2.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna tillgodogöra sig vetenskaplig originallitteratur på franska inom
ett givet språkvetenskapligt problemområde
• kunna följa lingvistisk argumentation inom det givna problemområdet
• kunna identifiera de teoretiska paradigm som kommer till uttryck i de
studerade texterna
• kunna analysera autentiska korpusexempel inom det givna problemområdet
med hjälp av de språkvetenskapliga texterna
• kunna skriftligt och muntligt redogöra på franska för teorier och
resultat inom det givna problemområdet

Innehåll

Fördjupning av insikter i modern fransk språkvetenskap genom studium av vetenskaplig originallitteratur på franska rörande ett centralt eller aktuellt problemområde inom fransk syntax, semantik eller pragmatik.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För fördjupning till filosofie kandidatexamen krävs avslutade kurser Franska A1 och Franska B1 samt ytterligare 22,5 högskolepoäng på C-nivån, varav ett självständigt arbete om 15 hp.
För fördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver 30 högskolepoäng (Romanska språk, Franska D1), varav ett självständigt arbete om 15 hp och till filosofie masterexamen ytterligare 60 högskolepoäng (Romanska språk, Franska D1/D2 och Franska E), varav ett självständigt arbete om 30 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Franska C.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2009

Kurslitteraturen bestäms av examinator

Referenslitteratur

Ordböcker

 • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre Larousse de la langue française : lexis

  Dernière éd. (rev. et corr.): Paris: Larousse, 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le petit Larousse : grand format

  [Éd.] 1995: Paris: Larousse, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Norstedts stora franska ordbok : fransk-svensk, svensk-fransk : [142.000 ord och fraser] Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille; Thiel, Mathias; Wiman, Mona

  2. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le Robert illustré & Dixel 2011

  Le Robert : ISBN: 978-2849028896,