Kursplan för Fransk litteraturvetenskaplig teori och metod

French Literary Theory and Methods

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR037
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-03-30
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 36, 2009
 • Behörighet: Franska A och minst 15 p/22,5 hp på Franska B 1, vari ska ingå delkurs 1 och 2.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna diskutera skönlitterära verk från olika perioder
• kunna redogöra på franska för de lästa verkens plats i relevanta
kulturella, sociala och politiska sammanhang
• kunna redogöra för skillnaderna mellan de viktigaste litterära genrerna
• kunna redogöra för viktiga litteraturvetenskapliga begrepp
• kunna genomföra en analys av ett franskt skönlitterärt verk
• kunna redovisa analysen muntligt och skriftligt på franska med
diskussion av den litteraturvetenskapliga metod som använts

Innehåll

Orientering i litteraturvetenskaplig teori och metod. Läsning och diskussion av skönlitterär och litteraturvetenskaplig text. Förmågan till analys av skönlitterära verk och redovisning på franska av den litteraturhistoriska bakgrunden för verken tränas, liksom förmågan att sätta sig in i och på franska redogöra för de metoder som är specifika för litteraturvetenskapen.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För fördjupning till filosofie kandidatexamen krävs avslutade kurser Franska A1 och Franska B1 samt ytterligare 22,5 högskolepoäng på C-nivån, varav ett självständigt arbete om 15 hp.
För fördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver 30 högskolepoäng (Romanska språk, Franska D1), varav ett självständigt arbete om 15 hp och till filosofie masterexamen ytterligare 60 högskolepoäng (Romanska språk, Franska D1/D2 och Franska E), varav ett självständigt arbete om 30 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Franska C.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2009

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur:

 • Prigent, Michel; Darmon, Jean-Charles; Delon, Michel Histoire de la France littéraire. : XVIIe-XVIIIe siècle Classicismes

  Paris: PUF, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Prigent, Michel; Berthier, Philippe; Jarrety, Michel Histoire de la France littéraire. : XIXe-XXe siècle Modernités

  Paris: PUF, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

En kompletterande specifik lista delas ut av läraren inför läsningen av varje verk.

Ordböcker

 • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre Larousse de la langue française : lexis

  Dernière éd. (rev. et corr.): Paris: Larousse, 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le petit Larousse : grand format

  [Éd.] 1995: Paris: Larousse, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Norstedts stora franska ordbok : fransk-svensk, svensk-fransk : [142.000 ord och fraser] Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille; Thiel, Mathias; Wiman, Mona

  2. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le Robert illustré & Dixel 2011

  Le Robert : ISBN: 978-2849028896,