Kursplan för Franska språket och litteraturen under medeltiden

French Language and Literature during the Middle Ages

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR038
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-03-30
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 36, 2009
 • Behörighet: Franska A och minst 15 p/22,5 hp på Franska B 1, vari ska ingå delkurs 1 och 2.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna förstå franska texter från medeltiden
• kunna redogöra för huvuddragen i medeltidsfranskans grammatik och förklara franska språkets utveckling
• kunna redogöra för huvuddragen i medeltidens franska litteraturhistoria

Innehåll

Med utgångspunkt i texter från 800-1400-talen till ett omfång motsvarande ca 1200 vers studeras grunddragen i medeltidsfranskans grammatik och i den medeltidsfranska litteraturens historia.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För fördjupning till filosofie kandidatexamen krävs ytterligare 22,5 högskolepoäng på C-nivån, varav ett självständigt arbete om 15 hp.
För fördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver 30 högskolepoäng (Romanska språk, Franska D1), varav ett självständigt arbete om 15 hp och till filosofie masterexamen ytterligare 60 högskolepoäng (Romanska språk, Franska D1/D2 och Franska E), varav ett självständigt arbete om 30 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Franska C.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2009

Ordbok:

Rekommenderad litteratur:

 • Foulet, Lucien Petite syntaxe de l'ancien français

  3. éd. rev.: Paris: Honoré Champion, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Boutet, Dominique.; Strubel, Armand. La littérature française du Moyen Age

  5e éd. corr.: Paris: Presses universitaires de France, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gauvard, Claude La France au Moyen Âge du Ve au XVe siècle

  Quadrige - PUF, ISBN 978-2-13-058230-4, 2010

 • Revol, Thierry. Introduction à l'ancien français

  Paris: A. Colin, 2005

  Se bibliotekets söktjänst