Kursplan för Introduktion i slavisk dialektologi

Introduction to Slavonic Dialectology

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5RY032
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Slaviska språk A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2010-04-16
  • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 35, 2010
  • Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande i något slaviskt språk.
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

• återge och reflektera över allmänna forskningsmetoder inom disciplinen
• redogöra för och diskutera de slaviska språkens interna och externa dialektgränser
• kartlägga och analysera de viktigaste isoglosserna som är kännetecknande för de slaviska dialekterna
• identifiera och diskutera de slaviska dialekternas framväxt och vidare utbredning

Innehåll

Kursen skall ge en övergripande förståelse av de slaviska dialekterna, dvs. en grundläggande beskrivning av deras fördelning, forskningshistorik och problem. Kursen kommer även att inkludera allmänna dialektologiska teorier i synkroniskt och delvis diakroniskt avseende.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt slutprov eller alternativt hemtentamen/uppsats.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För ämnesfördjupning till magisterexamen krävs ytterligare 22,5 hp på avancerad nivå inom huvudområdet, varav minst 15 hp ska vara ett självständigt arbete. För masterexamen krävs ytterligare 52,5 hp varav minst 30 hp ska vara ett självständigt arbete.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.